TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aksiyonda Değerler Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Dündar, S., Ekşi, H. ve Yıldız, A. (2008). Aksiyonda Değerler Ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 89-114.


Geliştiren/Uyarlayan
Halil Ekşi, Ali Yıldız, Selma Dündar


Yıl
2008


Kaynak Adı
Aksiyonda Değerler Ölçeği Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.


Dergi
Değerler Eğitimi Dergisi


Cilt
6


Sayı
15


Sayfa Aralığı
89-114


Link:
http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-15-makale-4.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Halil Ekşi


İletişim
halileksi@marmara.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Ahlak Eğitimi, Değer, Etik, Yüksek Öğretim


Alt Boyutlar
Öz Değerlendirme, Öz denetim, Saygı Gösterme, Yardımseverlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 70 madde

Yardımseverlik (28 m): Her zaman verdiğim sözü tutarım.

Saygı gösterme (21 m): Önemli bir konu ile ilgili insanların dikkatini çekmek beni heyecanlandırır.

Öz-denetim (17 m): Bir grubun üyesi olduğum zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.

Öz-değerlendirme (4 m): Düzenli bir biçimde egzersiz (spor) yaparım.Kimlere Uygulanabilir
Yetişkinlere


Derecelendirme
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5= hiç katılmıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 350, en düşük puan ise 70’dir.Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam puan da vermektedir. Yükselen puanlar bireyin aksiyon değerlerine yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.Çeviri Süreci

Orijinal ölçek formunun çevirisi her iki dili iyi bilen alan uzmanlarından 9 kişiye yaptırılmış, bu çeviriler doğrultusunda geçici Türkçe form oluşturulmuştur. Türkçe form, 4 kişilik alan uzmanıyla birlikte gözden geçirilmiş, Türkçe’yi en iyi ifade edebilme kriteri baz alınarak sorunlu görünen maddeler tekrar ele alınmış, uzman görüşü doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak nihai Türkçe forma ulaşılmıştır.

Aksiyonda Değerler Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik puanını belirlemek amacıyla 30 üniversite öğrencisin üzerinde yürütülen çalışma sonucunda ölçekteki maddelerin büyük çoğunluğunun dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Sorunlu olan maddelerin korelasyon katsayılarına bakılmış ve korelasyon katsayısının anlamlı olması ile sorunun çözülüp çözülemediği analiz edilmiştir. İlişkili grup t testi sonuçlarına göre sorunlu olan maddeler şunlardır: 3, 7, 8, 9, 13, 20, 21, 28, 31, 33, 42, 45, 50, 53, 60, 65, 66, 71, 73. Korelasyon katsayısı analizi sonuçlarına göre sorunlu olan maddeler ise şunlardır: 5, 37, 45, 50, 51, 52, 55, 60, 68, 76, 80. Her iki analizin ikisinde de sorunlu görünen madde yoktur. t testi sonucu anlamlı bulunan maddelerin korelasyon değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulunduğu için dilsel eşdeğerlik taşıdığı kabul edilmiştir.Geçerlik

Yapı geçerliliğini sınamaya yönelik KMO sonuçları ,828 olarak tespit edilmiş ve Bartlett Testi sonuçlarında Ki-kare değeri 7066,202 olarak p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılarak dört faktörlü 70 soru maddesi elde edilmiş, faktör yüklerinin .60 ile .87 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi işlemi sonucunda özdeğerleri 2’nin üzerinde belirlenen dört faktör, toplam varyansın % 31,155’ini açıklamıştır. Faktörlerin açıkladığı varyans miktarları sırasıyla birinci faktör için %10,319, ikinci faktör için %9,065, üçüncü faktör için %7,948, dördüncü faktör için % 3,822 olarak belirlenmiş

Aksiyonda Değerler Ölçeği’nde yer alan faktör grupları ile Schwardz Değerler Ölçeği’nde yer alan güç, başarı, hazcılık, uyarılma faktör grupları arasındaki ilişkiler pozitif ve istatistiksel olarak (p<.01; N=30) anlamlı bulunmuştur. Yardımseverlik ile başarı (.568; p<.01), hazcılık (.542; p<.01), uyarılma (.178; p<.01) alt boyutları arasında, saygı gösterme ile güç (.568; p<.01), hazcılık (.592; p<.01), uyarılma (.322; p<.01) arasında, özdenetim ile güç (.542; p<.01), başarı (.592; p<.01), uyarılma (.373; p<.01) arasında, özdeğerlendirme ile güç (.178; p<.01), başarı (.322; p<.01) ve hazcılık (.373; p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Aksiyonda Değerler Ölçeği özdenetim alt boyutu ile Schwardz Değerler Ölçeği özdenetim alt boyutu arasında birinin artıkça diğerinin azaldığını gösteren negatif yönde anlamlı (.-437; p<.05) bir ilişki bulunmuştur.Güvenirlik

Aksiyonda Değerler Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları.87 ile .53 (yardımseverlik ve özdeğerlendirme) arasında değişmektedir. Guttman değerleri .87 ile .55 (yardımseverlik, saygı gösterme ve özdeğerlendirme) arasında değişmiştir. Spearman Brown değerleri ise .87 ile .56 (yardımseverlik ve özdeğerlendirme) arasındadır. Ölçeğin toplam Alfa değeri .92, Guttman değeri .83, Spearman Brown değeri ise .83’tür.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Modified Values in Action Questionnaire


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Tez


Orijinal Ölçek Yazarlar
Jennifer Chandra Swaim


Orijinal Ölçek Yıl
2004


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Validation of the Virtue Ethics Importance Scale


Orijinal Ölçek Geçerlik

Aksiyonda Değerler Ölçeği (VIA), “The Virtue Ethics Importance Scale/Questionnaire (VEIS)”e adapte edildilmeye çalışılmıştır. apılmıştır. Süreçte toplam 277 maddeden oluşan i The Virtue Ethics Importance Scale (VEIS), ii The Defining Issues Test (DIT-2), iii Modified Values in Action Questionnaire (VIA), iv The Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6) anketleri kullanılmıştır.Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi