TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 128 Kişilik ve Benlik

234 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

16PF Kişilik Envanteri

Konuk, E. (1996). The Development of the Turkish form test-retest reliability and validity studies of the sixteen personality factor questionnaire (16 PF) (Master thesis). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

A Tipi Kişilik Ölçeği

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik İ. (2018). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının beliren yetişkinlerde psikometrik özellikleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.1773-1779). Ankara: PegemA Yay. DOI: 10.14527/9786052414743

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(43), 135-167. https://doi.org/10.34234/ded. 1055143

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği

Artıran, M. (2015). Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram ve öz-belirlenim kuramı çerçevesinde yeni bir ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin geliştirilmesi (Doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği

Özcan, B., ve Öğülmüş, S. (2021). Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 41-56.

Anneden Algılanan Narsisistik Özellikler Ölçeği

Alpay, E. (2020). Anneden algılanan narsisistik özellikler ile psikopatoloji arasındaki ilişkide kendini eleştirinin aracı rolü incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeği

Aydın, B. ve Akbağ, M. (1997). Aşırı rekabetçi tutum ölçeğinin ülkemiz koşullarına uyarlanması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.198-204). 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Ölçeği

Kaygısız, Ö. C. (2004). Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Ölçeğinin geliştirilmesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu ve sivil kaynaklı öğrencilerin bu nitelikler bakımından karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).

Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği

Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013) Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-20.

Aydınlık Üçlü Ölçeği

Pektaş, S. & Durmuş, G. (2022). Adaptation of the Light Triad Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 664-674 . https://doi.org/10.38021asbid.1167809

Ayrışma Bireyleşme Ergen Testi

Aslan, S. (2008). Bağlanma ve uyum arasındaki ilişkide ayrışma bireyleşmenin aracılığı (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağımlı Kendini Düzenleme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağımsız Kendini Düzenleme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. 82019). Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 171-202. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

Beden Değeri Ölçeği-2 (BDÖ-2)

Oktan, V. ve Saylan, E. (2020). Beden Değeri Ölçeği-2’nin (BDÖ-2) Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 94-103. doi: 10.17860/mersinefd.631242

Beliren Yetişkinlik Ölçeği

Uzun, B. N., Aygar-Bakır, B., Sezgin, M. ve Gül-Topuz, A. (2019). Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin cinsiyete ve yaş gruplarına göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 683-694. doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985

BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği

Çırpan, Y. ve Özdoğru, A. A. (2017). BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 577-585. http://dx.doi.org/10.5455/apd.256664

Bencillik Ölçeği

Yılmaz, H. (2018). Bencillik Ölçeği: Bencilliğin uyumsal, egosantrik ve patolojik biçimlerinin ölçülmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 45-57. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13889

Benliğin Farklılaşması Envanteri

Işık, E., & Bulduk, S. (2015). Psychometric Properties of the Differentiation of Self Inventory‐Revised in Turkish Adults. Journal of marital and family therapy, 41(1), 102-112.

Benliğin Farklılaşması Ölçeği

Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T., & Aldemir, A. (2018). Adaptation of the differentiation of self inventory short form (DSI-SF) to Turkish: Validity and reliability study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.364196

Benlik Algısı Profili Ölçekleri

Bakar, D. (1996). Üniversite öğrencilerinde benlik sisteminin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Benlik Korkusu Ölçeği

Akın, A., Çalık, M., Özkaya, S., Yılmaz, S. ve Kurubal, E. (2016). Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V.Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bilidir kitabı içinde (ss. 80-84). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Benlik Kuramı Ölçeği

Yavuzer, Y., Karataş, Z. ve Polat Demir, B. (2017). Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry,18(2), 161-168.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi