TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 128 Kişilik ve Benlik

333 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

16PF Kişilik Envanteri

Konuk, E. (1996). The Development of the Turkish form test-retest reliability and validity studies of the sixteen personality factor questionnaire (16 PF) (Master thesis). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

3-6 Yaş Çocukları Olan Ebeveynlerin Duygusal İstismar Potansiyeli Ölçeği

PEKDOĞAN S, KANAK M (2019). VALIDITY and RELIABILITY STUDY OF THE SCALE FOR EMOTIONAL ABUSE POTENTIAL OF PARENTS WITH CHILDREN AGED 3 TO 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 354 – 366.

A Tipi Kişilik Ölçeği

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik İ. (2018). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının beliren yetişkinlerde psikometrik özellikleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.1773-1779). Ankara: PegemA Yay. DOI: 10.14527/9786052414743

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(43), 135-167. https://doi.org/10.34234/ded. 1055143

AIR Öz-belirleme Ölçeği

Kaya, A., Yöntem, M.K. (2021). Adaptation of AIR self-determination scale – educator version to Turkish (AIR SDS-TR). International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 79-86. https://doi.org/10.26822/iejee.2021.230.

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği

Artıran, M. (2015). Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram ve öz-belirlenim kuramı çerçevesinde yeni bir ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin geliştirilmesi (Doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Algılanan Öz Dönüşüm Ölçeği Türkçe Formu

AKMAN, T. P., DEMİR, M., & BATIK, M. V. (2022). Satir Modelini Temel Alan “Algılanan Öz Dönüşüm Ölçeği” Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1081-1094. DOI: 10.53444/deubefd.1116787

Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği

Özcan, B., ve Öğülmüş, S. (2021). Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 41-56.

Analojilere Yönelik Bir Tutum Ölçeği

D. Yiğit ve Ü. Bozkurt. (2017). Analojilere Yönelik Bir Tutum Ölçeği. Researcher, 5, (3), 101-111.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Anneden Algılanan Narsisistik Özellikler Ölçeği

Alpay, E. (2020). Anneden algılanan narsisistik özellikler ile psikopatoloji arasındaki ilişkide kendini eleştirinin aracı rolü incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Annelik Rolü Ölçeği

Yiğit, F., Arpacı-Kızıldağ, İ. (2023). Primipar gebelere son trimesterde farklı iki yöntem (Yüzyüze/ Web Tabanli) ile verilen eğitimin annelik rolünü kazanmalarına etkisi (Tez No. 785426)  [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Annenin Algıladığı Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Tuncer, M., & Oskay, Ü. Y. (2023). The Validity and Reliability of the Perceived Maternal Parenting Self-Efficacy Scale: Turkish Version. CURARE Journal of Nursing, (1), 17-22. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.003

Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeği

Aydın, B. ve Akbağ, M. (1997). Aşırı rekabetçi tutum ölçeğinin ülkemiz koşullarına uyarlanması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.198-204). 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Ölçeği

Kaygısız, Ö. C. (2004). Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Ölçeğinin geliştirilmesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu ve sivil kaynaklı öğrencilerin bu nitelikler bakımından karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).

Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği

Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013) Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-20.

Aydınlık Üçlü Ölçeği

Pektaş, S. & Durmuş, G. (2022). Adaptation of the Light Triad Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 664-674 . https://doi.org/10.38021asbid.1167809

Ayrışma Bireyleşme Ergen Testi

Aslan, S. (2008). Bağlanma ve uyum arasındaki ilişkide ayrışma bireyleşmenin aracılığı (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağımlı Kendini Düzenleme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağımsız Kendini Düzenleme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)

Horozcu, Ü., & Güneş, A. C. 82019). Başkası Merkezli Dışsallık Ölçeği (BMDÖ)’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 171-202. https://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2019.5.2.01

Beden Değeri Ölçeği-2 (BDÖ-2)

Oktan, V. ve Saylan, E. (2020). Beden Değeri Ölçeği-2’nin (BDÖ-2) Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 94-103. doi: 10.17860/mersinefd.631242

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi