TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Problem Çözme

22 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Eryılmaz, A. & Başal, A. (2021). Student and teacher perspectives: Developing the Scale of Coping Strategies for pessimism and subjective well-being model based on coping strategies for COVID-19 and goal striving. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8 (1), 546-563.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. (2018). Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences. 15(2), 1306-1316.

Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri

Aşkar, P. ve Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 168-182.

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği

Okur, A. ve Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 113-124.

Ebeveynin Çocuğuyla İletişimi Ölçeği (EÇİÖ)

Kahraman, S., (2016). Ebeveynin üstün yetenekli çocuğuyla iletişimini geliştirmeye yönelik psikoeğitim programının etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fen Bilimleri Tutum Ölçeği

Şener, N., Taş, E. (2016). Öğrencilerin fen bilimlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 278-300.

Hemşire-Hemşire İşbirliği

Çelik-Durmuş, S., & Yıldırım, A. (2016). Adaptation to Turkish of Nurse –Nurse Collaboration Scale. Journal of Human Sciences, 13(2), 3521-3528. doi: 10.14687/jhs.v13i2.3990

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Merve, K. A. R. A., & YALÇINKAYA, İ. (2017) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREV KONUSUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (10), 169-188.

Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği

Dede B, Eser, E, Dündar, P. Özcan, C. (2017). Kronik hastalık bakım/hizmet değerlendirme ölçeği hasta anketinin (Patient assessment of chronic ıllnessCare- PACIC) Türkçe sürümünün çeşitli süregen hastalıklardaki yapı geçerliliği. Sağlık ve Toplum, 27(3), 56 – 63.

Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği

Çilingirtürk, A. M., Uyar, M., Aktaş, A., Arıcı, F. ve Yalçınay, M. (2014). Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 1-13.

Matematiksel Düşünme Ölçeği

Ersoy, E. ve Başer, N. (2013). Matematiksel Düşünme Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1471-1486.

Öğretmenler İçin Teknolojik Formasyon Ölçeği

Erdoğmuş, C., Çoban, E., Korkmaz, Ö., & Özden, M. (2021). Technological Formation Scale for Teachers (TFS): Development and Validation. Participatory Educational Research, 8(2), 260-279. http://dx.doi.org/10.17275/per.21.39.8.2

Örgüt Sağlığı Ölçme Envanteri

Özdemir, A. (2006). Öğretmenlerin okullarını örgüt sağlığı açısından değerlendirmeleri(İzmir ili Bornova ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Öykülerle Yansıtılmış Aile İlişkileri Testi (ÖYAİT)

Evirgen, N. (2010). Aile içi örüntülerin çocukların algıları açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Subay Kişilik Özellikleri Testi

Sümer, H. C., Sümer, N., Çifci, S. ve Demirutku, K. (2000). Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 15-40.

Temel Beceri Ölçeği

Hotaman, D. (2008). Yeni ilköğretim programının öğrencilere kazandırmayı öngördüğü temel becerileri öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yaşam Becerileri Ölçeği

Bolat, Y. & Balaman, F. (2017). Yaşam Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39.

Yaşlar ve Çağlar Ölçekleri

Kapci, E. G., Kucuker, S., & Uslu, R. I. (2010). How applicable are ages and stages questionnaires for use with Turkish children?. Topics in Early Childhood Special Education, 30(3), 176-188.

Yönetsel Etkililik Ölçeği

İra, N. ve Şahin, S. (2010). Yönetsel Etkililik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.:16-29.

Yönetsel Güçlülük Ölçeği

Şahin, F. (2009). Yönetsel güçlülük: Etkili yönetim ve liderlik bileşeni olarak kavramsallaştırılması ve ölçülebilmesine ilişkin bir araştırma (Doktora tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi