Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Yalnız, A. (2016). Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 53, 147-153.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= asla - 5= on kez ve üzeri)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 40 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme
gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .28 ile .87 arasında sıralandığı görülmüştür.

Çeviri Süreci: 

İlk olarak, ölçeği uyarlamak için elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. Bu işlemin ardından ölçek 2 öğretim üyesi tarafından önce Türkçeye çevrilmiş, daha sonra tekrar İngilizceye çevrilerek, çeviri ile orijinal form arasındaki tutarlılık incelenmiş ve denemelik Türkçe form
elde edilmiştir. Daha sonra ölçeğin denemelik Türkçe formu, öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Birden fazla anlam içeren veya açık olmayan ifadeler tespit edilmiştir. Son aşamada ise Türkçe form eğitim bilimleri anabilim dalında görev yapan 3 öğretim üyesi
tarafından tartışılarak düzeltmeler yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir.

Geçerlik: 

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Faktör analizi, veriler arasındaki ilişkilere dayanarak, verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir istatistiksel
çözümleme türüdür. Asıl amaç, değişkenler arasındaki karşılıklı bağımlılığın kökenini araştırmaktır (Baloğlu & Karadağ, 2008). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ise, önceden oluşturulmuş bir yapının doğrulanıp doğrulanmayacağını sınamaya yönelik bir istatistiksel
analiz olarak ifade edilebilir. DFA modelleri genelde çeşitli gizil yapılar arasındaki ilişki örüntülerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır (Bayram, 2010). Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için
uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 8 maddeden oluşan, iki boyutlu Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeğinin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 63.27, sd= 18, RMSEA= .091, NFI=
.96, RMR= .018, SRMR= .053, CFI= .97, IFI= .97, RFI= .94, GFI= .95). Ancak, 3.-6. maddeler arasında ikili hata kovaryansı tanımlanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirliğin belirlenmesi için tercih edilen yöntemlerden birisi de iç tutarlılıktır. Likert tipi ölçeklerde, ölçeğin bütünü için ve alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanır. Cronbach alfa katsayısının yüksek oluşu, ölçek maddelerinin birbiriyle tutarlı
olduğunu gösterir ve aynı zamanda ölçülen değişken her ne ise tüm maddelerin aynı değişkeni ölçtüğünü ortaya koyar (Karasar, 1994). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları sosyal problemler alt ölçeği için .74, bireysel problemler alt ölçeği için .95, ölçeğin bütünü için .86 olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Collage Alcohol Problems Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi