TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Motivasyon Düzenleme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Bildiri Kitabı

İNDİR


Link: http://counselinginhe.org/2019-bildiriler_kitap


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü: Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans:

Sarıçam, H. ve Erdemir, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin motivasyon düzenleme düzeylerinin belirlenmesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. H. Ekşi, M. Yüksel ve A. N. Canel (Eds), IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı (s. 233-241) içinde. İstanbul, Türkiye. Doi: 10.13140/RG.2.2.30409.90722


Geliştiren/Uyarlayan: Hakan Sarıçam, Nusret Erdemir


Yıl: 2019


Kaynak Adı: IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı


Sayfa Aralığı: 233-241


Kitap Adı: IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı


Kaçıncı Baskı: 1


Basım Yeri: Ankara


Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık


Editör: A. Nilgün Canel, Halil Ekşi, Müge Yüksel


DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30409.90722


Sorumlu Yazar: Hakan Sarıçam


İletişim: hakansaricam@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Azim, Kararlılık, Motivasyon


Alt Boyutlar: İrade gücü, Motivasyonun regülasyonu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4.Çalışmanın zor olduğu zamanlarda bile kendimi devam ettireceğim bir yol bulabilirim (Motivasyonun regülasyonu:1-8. maddeler)
11. Bir okuma parçası gerçekten sıkıcı olduğu zaman bile okumaya devam etmek için kendimi zorlarım. (İrade gücü: 9-12.maddeler)


Kimlere Uygulanabilir: 13 Yaşından Büyük Ergenler ve Yetişkinler


Derecelendirme: 5’li Likert (1= Hiç bana göre değil – 5= Tam bana göre)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten toplam bir puan alınabildiği gibi alt boyutlara göre de puan alınmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 60 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Artan puanlar motivasyon düzenleme düzeyinin arttığını göstermektedir.


Çeviri Süreci:

Kısa-Motivasyon Düzenleme Ölçeğinin uyarlama çalışması için ölçeği revize edenlerden Yeo-eun KİM ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır (24.01.2018). Türkçeye çevrilme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikle ölçek İngilizce Öğretmenliği 1 dil uzmanı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe form tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Dil uzmanından elde edinilen Türkçe maddeler üzerinde tartışarak
anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir.
Son aşamada bu form, eğitim psikolojisi ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki 2 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bir uygulama formu oluşturulup Google anket aracılığıyla katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS dosyası olarak aktarıldıktan sonra maddelere öncelikle açıklayıcı faktör analizi (AFA) daha sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyarlaması yapılan ölçeğin orijinalindeki model ve faktör yapısının uyarlama yapılan kültürdeki karşılığını tespit etmek için AFA; bu analiz sonucunda ortaya çıkan modelin aynı kültürdeki benzer başka bir grup üzerinde doğrulanıp doğrulanmadığını incelemek için DFA yapılır (Sarıçam, 2015b). Uyum indeks değerlerini genel kabul edilen AGFI, GFI, CFI, IFI, NFI, RFI ve IFI için > .90, RMSEA ve SRMR için < .05 ölçüt olarak alınmıştır (Tabachnick & Fidel, 2014). Ölçüt geçerliği çalışması için toplam puan ortalamaları üzerinden korelasyon katsayısını tespit etmek için Pearson momentler korelasyon analizi uygulanmıştır.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için Türkiye’nin farklı illerinde 312 katılımcıdan elde edilen veriler kullanarak maddelerin faktörleşebilirlik özelliği başka bir deyişle faktör yapısı incelenmiştir. Öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek, önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve AFA’nın yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (Sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testlerinin sonuçlarına bakılmıştır. Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı
.92, Barlett testi değeri ise χ2 = 2885.51 (p< .001, sd =66) olarak hesaplanmıştır. Temel bileşenler analizinin amacı bileşenlerin birbirine dik olduğu bir grup veri için maksimum varyansı çıkarmaktır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %72.02’sini açıklayan, 12 maddeden oluşan ve özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 bileşenli (Motivasyonun regülasyonu =%54.25, irade gücü=%17.77) bir yapıya ulaşılmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri motivasyon regülasyonu alt bileşeni için .71 ile .81, irade gücü alt bileşen için .55 ile .67 arasında sıralanmaktadır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçek maddelerinin Türk örnekleminde doğrulanıp doğrulanmadığını saptamak için 2 boyutlu yapı için verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan path modeli Şekil 2’de verilmiş olup modelin uyum indeksi değerleri: χ2= 26.55, sd= 14, RMSEA= .047, NFI= .96, NNFI= .96, IFI= .98, RFI= .98, CFI= .96, GFI= .96, AGFI= .96, SRMR= .041 olarak bulunmuştur.
Uyum geçerliği
Ölçüt geçerliği çalışmasında MDÖ-K ile Motivasyonel Kararlılık Ölçeği arasında pozitif ilişki (r=.71) olduğu görülmüştür.


Güvenirlik:

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.92, motivasyon regülasyonu alt boyutu için .93 ve irade gücü alt boyutu için α=.93 çıkmıştır.
Madde analizi
Tek boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları .61 ile .74 arasında sıralanmıştır. İki boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları motivasyon regülasyonu alt boyutu için .64 ile .83 ve irade gücü alt boyutu için .80 ile .88 arasında sıralanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Brief Regulation of Motivation Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Kim, Y. E., Brady, A. C., & Wolters, C. A. (2018). Development and validation of the brief regulation of motivation scale. Learning and Individual Differences, 67, 259-265. Doi: 10.1016/j.lindif.2017.12.010


Orijinal Ölçek Yazarlar: Brady, C. A., Kim, Wolters, Y. E


Orijinal Ölçek Yıl: 2018


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Development and validation of the brief regulation of motivation scale.


Orijinal Ölçek Link: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.12.010


Orijinal Ölçek DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2017.12.010


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 259-265


Orijinal Ölçek Geçerlik:

198 üniversite öğrencisinden elde edinilen
veriye uygulanan AFA sonucu toplam varyansın %57.08’ini açıklayan, 12 maddeden oluşan ve
özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 bileşenli (Motivasyonun regülasyonu =%46.88, irade gücü=%10.20)
bir elde edilmiştir. Faktör yük değerleri motivasyon regülasyonu alt bileşeni için .48 ile .87, irade gücü
alt bileşen için .55 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği
değerleri χ2 (53) = 90.24, p=0.001, CFI = 0.95, TLI = 0.94, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07 olarak
hesaplanmıştır.


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.85 olarak bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi