TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme

484 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)

Güner, O. (2013). 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)'nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

14 Yaş Grubu Türk Öğrencileri için CAS Ölçeği

Uzunhasanoğlu, A. (2008). Bilişsel Değerlendirme Sistemi(CAS)’nin 14 yaş grubu için ön norm çalışması ve akademik başarının bilişsel işlemlerle ilişkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirleme Ölçeği

Ocak, İ.& İçel, K.(2020). 4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 132-143. https://doi.org/10.33200/ijcer.788947

48-72 Aylık Çocuklar için Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeği

Yaman Baydar, I. ve Kandır, A. (2020, Mart). 48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. IKSAD, Ankara, Türkiye.

5 – 10 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çalışma Belleği Ölçeği

Yılmaz, Ç. (2016). 5 - 10 yaş grubu çocuklarına yönelik çalışma belleği ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5-6 Yaş Çocuklar için Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeği

Karadağ, F., Demirtaş, F:Y. ve Yıldız, T. (2017). 5-6 Yaş Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin geliştirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (4), 1025 -1037.

5,5-6,5 Yaş için Raven SPM Plus Testi

Evrim, K. (2008). Raven SPM Plus Testi 5,5-6,5 yaş geçerlik,güvenirlik,ön-norm çalışmalarına göre üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin erken matematik yeteneklerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

6 Yaş Grubu Çocuklarda Genel Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A. (2012). 6 Yaş Grubu Çocuklarda Genel Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sönmez, B., Gündüz, G. ve Selvi, K. (2015). ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 14 (4), 1241-1259. https://doi.org/10.17051/io.2015.67218

Afet Tutum Ölçeği

Türkan, A. H., Kılıç, İ. & Tiryakioğlu, M. (2019). Development of a Disaster Attitude Scale and assessment of university students’ attitudes towards disasters. Ege Academic Review, 19 (4), 457-467. https://doi.org/10.21121/eab.476531

Ağır Bilişsel Tempo Ölçeği

Gözpınar, N., Çakıroğlu, S., & Görmez, V. (2020). Psychometric properties of the Sluggish Cognitive Tempo Scale in a Turkish sample of children and adolescents. Journal of Attention Disorders, 1-9. http://doi.org/10.1177/1087054720961824

Ağrı Felaketlendirme Ölçeği

Ugurlu, M., Karakas Ugurlu, G., Erten, S. & Caykoylu, A. (2017). Validity of Turkish Form of Pain Catastrophizing Scale And Modeling of The Relationship Between Pain-Related Disability With Pain İntensity, Cognitive, and Emotional Factors. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 189-196, DOI: 10.1080/24750573.2017.1322672

Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği

Yavuz-Birben, F., ve Bacanlı, H. (2018). Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(2), 1-25.

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, Mustafa , Kaya, Mevlüt . “Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 / 24-25 (Temmuz 2007): 51-64 .

Ahlaki Üstbiliş Ölçeği

Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki Üstbiliş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Odacı, H., Kalkan, M.,ve Çıkrıkçı, Ö. (2017). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 353-366.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Akılcı Olmayan İnançlar Testi

Yurtal Dinç, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeği

İme, Y., Kalı-Soyer, M. ve Keskinoğlu, Ş. M.(2020). Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 5995-6013. http://dx.doi.org/10.26466/opus.720827

Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği

Artıran, M. (2015). Akılcı duygucu davranışçı kuram ve öz- belirlenim kuramı çerçevesinde yeni bir ölçek: Akılcı- Duygucu Öz-belirlenim(ADÖB) Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akış Yaşantısı Ölçeği

Baş, A. U. (2019). Akış Yaşantıları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.1374-1379). İzmir, Türkiye.

Alan Bağımsız Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Karalar, H., & Alpaslan, M. M. (2021). Assessment of eighth grade students’ domain-general computational thinking skills. International Journal of Computer Science Education in Schools, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.21585/ijcses.v5i1.126

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi