Motivasyon Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. ve Erdemir, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin motivasyon düzenleme düzeylerinin belirlenmesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. H. Ekşi, M. Yüksel ve A. N. Canel (Eds), IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı (s. 233-241) içinde. İstanbul, Türkiye. Doi: 10.13140/RG.2.2.30409.90722

DOI: 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30409.90722
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4.Çalışmanın zor olduğu zamanlarda bile kendimi devam ettireceğim bir yol bulabilirim (Motivasyonun regülasyonu:1-8. maddeler)
11. Bir okuma parçası gerçekten sıkıcı olduğu zaman bile okumaya devam etmek için kendimi zorlarım. (İrade gücü: 9-12.maddeler)

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç bana göre değil – 5= Tam bana göre)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten toplam bir puan alınabildiği gibi alt boyutlara göre de puan alınmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 60 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Artan puanlar motivasyon düzenleme düzeyinin arttığını göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Kısa-Motivasyon Düzenleme Ölçeğinin uyarlama çalışması için ölçeği revize edenlerden Yeo-eun KİM ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır (24.01.2018). Türkçeye çevrilme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikle ölçek İngilizce Öğretmenliği 1 dil uzmanı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe form tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Dil uzmanından elde edinilen Türkçe maddeler üzerinde tartışarak
anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir.
Son aşamada bu form, eğitim psikolojisi ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki 2 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bir uygulama formu oluşturulup Google anket aracılığıyla katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS dosyası olarak aktarıldıktan sonra maddelere öncelikle açıklayıcı faktör analizi (AFA) daha sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyarlaması yapılan ölçeğin orijinalindeki model ve faktör yapısının uyarlama yapılan kültürdeki karşılığını tespit etmek için AFA; bu analiz sonucunda ortaya çıkan modelin aynı kültürdeki benzer başka bir grup üzerinde doğrulanıp doğrulanmadığını incelemek için DFA yapılır (Sarıçam, 2015b). Uyum indeks değerlerini genel kabul edilen AGFI, GFI, CFI, IFI, NFI, RFI ve IFI için > .90, RMSEA ve SRMR için < .05 ölçüt olarak alınmıştır (Tabachnick & Fidel, 2014). Ölçüt geçerliği çalışması için toplam puan ortalamaları üzerinden korelasyon katsayısını tespit etmek için Pearson momentler korelasyon analizi uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için Türkiye’nin farklı illerinde 312 katılımcıdan elde edilen veriler kullanarak maddelerin faktörleşebilirlik özelliği başka bir deyişle faktör yapısı incelenmiştir. Öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek, önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve AFA’nın yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (Sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testlerinin sonuçlarına bakılmıştır. Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı
.92, Barlett testi değeri ise χ2 = 2885.51 (p< .001, sd =66) olarak hesaplanmıştır. Temel bileşenler analizinin amacı bileşenlerin birbirine dik olduğu bir grup veri için maksimum varyansı çıkarmaktır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %72.02’sini açıklayan, 12 maddeden oluşan ve özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 bileşenli (Motivasyonun regülasyonu =%54.25, irade gücü=%17.77) bir yapıya ulaşılmıştır. Maddelerin faktör yük değerleri motivasyon regülasyonu alt bileşeni için .71 ile .81, irade gücü alt bileşen için .55 ile .67 arasında sıralanmaktadır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçek maddelerinin Türk örnekleminde doğrulanıp doğrulanmadığını saptamak için 2 boyutlu yapı için verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan path modeli Şekil 2’de verilmiş olup modelin uyum indeksi değerleri: χ2= 26.55, sd= 14, RMSEA= .047, NFI= .96, NNFI= .96, IFI= .98, RFI= .98, CFI= .96, GFI= .96, AGFI= .96, SRMR= .041 olarak bulunmuştur.
Uyum geçerliği
Ölçüt geçerliği çalışmasında MDÖ-K ile Motivasyonel Kararlılık Ölçeği arasında pozitif ilişki (r=.71) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.92, motivasyon regülasyonu alt boyutu için .93 ve irade gücü alt boyutu için α=.93 çıkmıştır.
Madde analizi
Tek boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları .61 ile .74 arasında sıralanmıştır. İki boyutlu model için düzeltilmiş madde-toplam ilgileşim katsayıları motivasyon regülasyonu alt boyutu için .64 ile .83 ve irade gücü alt boyutu için .80 ile .88 arasında sıralanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Brief Regulation of Motivation Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Kim, Y. E., Brady, A. C., & Wolters, C. A. (2018). Development and validation of the brief regulation of motivation scale. Learning and Individual Differences, 67, 259-265. Doi: 10.1016/j.lindif.2017.12.010

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2017.12.010
Orijinal Form Geçerlik: 

198 üniversite öğrencisinden elde edinilen
veriye uygulanan AFA sonucu toplam varyansın %57.08’ini açıklayan, 12 maddeden oluşan ve
özdeğeri 1.00’in üzerinde olan 2 bileşenli (Motivasyonun regülasyonu =%46.88, irade gücü=%10.20)
bir elde edilmiştir. Faktör yük değerleri motivasyon regülasyonu alt bileşeni için .48 ile .87, irade gücü
alt bileşen için .55 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği
değerleri χ2 (53) = 90.24, p=0.001, CFI = 0.95, TLI = 0.94, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07 olarak
hesaplanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.85 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi