TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri

152 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Somut Olmayan Kültürel Miras Sözlü Gelenek ve Anlatımlar Tutum Ölçeği

Er, Z., Karakuş, N. (2023). Somut Olmayan Kültürel Miras Sözlü Gelenek ve Anlatımlar Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 16 (41), 52-68. https://doi.org/10.12981/mahder.1235493

Sosyal Ağlarda Sosyal Destek Beklentisi Ölçeği

Uzakgiden, A. M. ve Erözkan, A (2019). Sosyal ağlarda sosyal destek beklentisi: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 20-33.

Sosyal İlişkiler Ölçeği

Köse, M. F., Öztürk, M. A., & Acar, A (2022). Sosyal İlişkiler Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42,(1) 1-20. https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0071

Sosyal Kaygı Ölçeği

Can, F., Bozgün, K. (2021). Sosyal Kaygı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlanarak Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 156-168.

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Çömlekçi, M. ve Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 173-188. doi: 10.18026/cbayarsos.525652

Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057. doi: 10.26466/opus.557240

Sosyal Yardım Bağımlılık Ölçeği

Nurdoğan, A. K. (2022). Sosyal Yardım Bağımlılık Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(1), 61-73.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Demirel, Z. M. ve Sungur, S. (2018). Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1619-1633. doi: 10.29299/kefad.2018.19.02.015

Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği

Zorlu, K. ve  Korkmaz, F. (2020). Sürdürülebilir Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Akademik Bakış, 13(26), 199 – 213.

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, S. ve Kan A. (2021). Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 193-206.

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, S., ve Kan, A. (2021). Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 193-206.

Sürücü Memnuniyet Ölçeği (SMÖ)

Özcan, N. A. (2014). Sürücü memnuniyet ölçeği ile araçtan duyulan memnuniyet düzeyi ve trafik kazası ilişkisinin incelenmesi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilme Anketi

Korkmaz, M., Ercan M., Şen, E., Kırık, A. M., Şahbudak, E., Poyraz, E., Aytaç, A., Yıldız, S., Saçan, S., Yıldız, K. ve Yücel, A. S. (2016).Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 23.

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

Toplum Desteği Alt Ölçeği

Demirtaş-Zorbaz, S. ve Koçtürk, N. (2018). Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin üniversite örnekleminde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 456-480. http://dx.doi.org/10.26466/opus.456777

Toplumsal İlgi Ölçeği

Sarıcı-Bulut, S. (2021). Toplumsal İlgi Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 285-303.

Tüketici Davranış Modelleri Çerçevesinde Kayıp Müşterilerin Terk Etme Nedenleri ve Geri Dönme Niyetleri Üzerine Bir Ölçek

Şehirli, M. & Erdoğan, C. (2022). Tüketici Davranış Modelleri Çerçevesinde Kayıp Müşterilerin Terk Etme Nedenleri ve Geri Dönme Niyetleri Üzerine Bir Ölçek Çalışması . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (45) , 1442-1469 . DOI: 10.46928/iticusbe.1176960  

Tüketici Etiği Ölçeği

Kurtuldu, G. (2023). Tüketici etiği ölçeği geçerliliği . Akademik Hassasiyetler, 10(21), 358 – 380.  https://doi.org/10.58884/akademik-hassasiyetler.1260500

Turizm Algısı Ölçeği

Gündüz, S. (2018). Yerel Halkın Turizm Algısını Belirlemeye Yönelik Alternatif Bir Ölçek geliştirme: Karataş destinasyonu örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 13(52), 343-357. https://doi.org/10.19168/jyasar.426222

Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği

Tekin, Ö. A., & Çidem, G. (2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 8(39), 975-986.

Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Özvarış, S., Güçiz-Doğan, B., Unlu, H., Aktuna, G., İnandı, G., Kurt, O., Aydın, N., & Kutluk, T. (2021). The Adaptation of Turkish Health Literacy Scale for literate syrian adult refugees living in turkey: a reliability-validity study. Research Square, 1-12. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-487416/v1

Türkçe Kısa Konukseverlik Ölçeği

Yıldırım, M., & Güler, A. (2020). Psychometric analysis of the Turkish Brief Hospitality Scale. Psychological Reports, 0(0), 1-16.. https://doi.org/10.1177/0033294120953562

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği

Tunca, H. Ö. ve Karadağ, A. (2020). Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 525-554. doi: 10.28956/gbd.830089).

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

Aydin, M. (2007). Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açılari ve Siyasi Tutumlari Anketi. International Relations/Uluslararasi Iliskiler, 4(15), 1-31.

Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modeli

Ceylan, S., ve Ergin, C. (2019). Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modeli'nin Türkiye’de yapı geçerliği ve öncülleri. Türk Psikoloji Dergisi, 34(Özel Sayı), 97-124. doi:10.31828/tpd1300443320190402x000033

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi