TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

968 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Voleybol Antrenörü Mesleki Öz Yeterlik Ölçeği

Koçak, V. Ç. ve Güven, Ö. (2018). Voleybol Antrenörü Mesleki Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 16(2),162-177

Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği

Özer, A., Karakay, İ. ve Eryılmaz, S.(2019).Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Wingate Anaerobik Güç Testi

Özçelik, M. A. ve Güvenç, A. (2016). Genç sporcularda diurnal değişkenliğin yüksek şiddetli egzersiz sonrası toparlanmaya etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 399-415.

Wingate Anaerodik Güç Testi

Koşar, Ş.N. ve Hazır, T. (1994). Wingate Anaerodik Güç Testi'nin güvenirliği. Spor Bilimleri Dergisi, 4(7), 21-30.

Wingate Sporcular İçin Başarının Sorumluluğunu Alma Ölçeği

Hasırcı, S. (1990). Performans sporcularında denetim odağı (Bireysel ve takım sporcuları) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Y Kuşağının Seyahat Satın Alma Karar Süreci Ölçeği

Demiral, G. N. (2021). Y kuşağının seyahat satın alma karar sürecinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Tutum Ölçeği

Kadan, Ö.F. (2020). 5e öğrenme modelinin türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve yazma becerilerine etkisi [Doktora tezi]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği

Özmete, E., Yıldırım, H., & Duru, S. (2018). Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 191-209. doi: 10.21560/spcd.v18i39974.451063

Yabancı Düşmanlığı Ölçeği

Gezer, M. & İlhan, M. (2022). Adaptation of Xenophobia Scale to Turkish: A validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(1), 230–243. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.1.744

Yabancılara Yönelik Tutum Ölçeği

Yağan, E. & Akşit, B. (2019). Validity and reliability study of the attitude towards foreigners scale, International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(37), 1008-1020. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2602

Yabancılaşma Ölçeği

Güğercin, U., ve Aksay, B. (2017). Dean’in Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 137-154.

Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği

Akkaya, B., Özkan, A. & Özkan, H. (2021). Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 1125-1146. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.833668

Yapısal Güçlendirme Ölçeği

Sürgevil, O., Tolay, E. ve Topoyan, M. (2013). Yapısal Güçlendirme ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlik analizleri. Journal of Yasar University, 8(31) , 5371-5391.

Yarışma Benlik Sunumu Envanteri

Caglar, E., Altıntaş A., ve Aşçı, F.H. (2009). Yarışma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 3-10.

Yaşam Bilimleri Ölçeği

Sezginsoy Şeker, B. ve İzgi Onbaşılı, Ü. (2022). Investigatıon of ınterdisciplinary studies in life science, social studies and science education. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7(17), 888-931.

Yaşam Kalitesi Ölçeği

Müderrisoğlu S., Çubukçu M. (2021). Evde sağlık hizmeti alan alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. TJFMPC, 16 (1), 48-56. doi: 10.21763/tjfmpc.975244

Yaşam Tatmini Ölçeği

Bekmezci, M., ve Mert, İ. S. (2018). Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 166-177.

Yaşlanmaya Yönelik Anksiyete Ölçeği

Kalaycı, I. (2021). The Anxiety About Aging Scale: A validity and reliability study with Turkish menopausal women. Turkish Studies-Social, 16(5), 1785-1798. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.52527

Yaşlı Dostu Şehir ve Toplumlar Anketi (AFCCQ-TR)

Özer, Z., Bahçecioğlu-Turan, G., & Teke, N. (2022). Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire: A research on Turkish validity and reliability.  Archives of Environmental & Occupational Health, 1–10. https://doi.org/10.1080/19338244.2022.2061397

Yaşlı Yetişkinlerin Fiziksel Zindelik ve Egzersiz Aktivite Düzeyleri Ölçeği

Yılmaz, M., Temel, A. B., Yelten, G., & Karahuseyin, A. (2017). Reliability and validity of Turkish version of “Physical Fitness and Exercise Activity Levels of Older Adults” Scale. Journal of Gerontology and Geriatrics, 65(4), 254-262.

Yaşlılarda Eğitime Katılım Ölçeği

Kalaycı, I., Başalan İ̇z, F., & Kalınkara, V. (2022). Validity and reliability of Education Participation Scale (EPS-A) in Turkish older adults. Educational Gerontology, 1-14.

Yatan Hastaların Sağlık Hizmet Kalitesine İlişkin Algıları Ölçeği

Deniz, N., & Büyük, K. (2019). Developing an inpatient perceived healthcare service quality scale (IPHSQS). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1377-1410.

Yatılı Bölge Ortaokullardaki Öğrencilerin Fiziki Mekan Memnuniyetleri Ölçeği

Kurt, U., ve Sezek, F. (2018). Yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilerin fiziki mekan memnuniyetlerine yönelik ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 42-57. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/38812/455951

Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği

Çiftçi, E. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik analizi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 177-190.

Yengeç Sendromu Ölçeği

Üzüm, B., & Özdemir, Y. (2020). Yengeç Sendromu “Ben Yapamazsam Sen De Yapamazsın”: Ölçek geliştirme çalışması.Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 5(2), 241-252.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi