TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

968 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ulaşım Memnuniyeti Tutum Ölçeği

Sert, H., Bozo, A. ve Miman, M. (2018). Ulaşım Memnuniyeti Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Harran Üniversitesinde bir uygulama. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 4(14), 1585-1594.

Ülke Kişiliği Ölçeği

Aktan, M. (2017). Ülke Kişiliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Güvenilirliği ve Geçerliliği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 47. DO1: 10.14783/maruoneri.v12i27581.290509.

Ülke Kişiliği Ölçeği

Aktaran, M. (2017). Ülke Kişiliği Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenilirliği ve geçerliliği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 133-153.

Ultra-Kısa İşe Angaje Olma Ölçeği

Bilginoğlu, E., ve Yozgat, U. (2019). Ultra-Kısa İşe Angaje Olma Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. BMIJ, 7(5), 2863-2872. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1354.

Ulusal Birlik Algısı Ölçeği

Şan, M. K. ve Akyiğit, H. (2016). Türkiye’de ulusal birlik algısını ölçmek: Sakarya örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(2), 143-168.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Farkındalık Ölçeği

Yel, T. ve Erdem, M. S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespiti: Bolu ili örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231.

Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği

Fişne, M. ve Karagöz, Y. (2016). Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Memnuniyet Ölçeği

Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Akbay, C., Akaydın, H., Sökmensüer, T. Ş. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi Bildiri Kitabı (ed. Koray Karabulut). 1303-1314. ISBN: 978-625-7898-59-1.

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık Ölçeği

Akbaş, İ. ve Kırımlı, E. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1245-1256. doi: 10.24106/kefdergi.2973

Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları Ölçeği

Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 12(1), 59-69.

Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi

Turan, A. H. ve Ünsel, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 91-100.

Üniversite Spor Ortamı Ölçeği

Yılmaz, A. ve Esentürk, O. K. Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10 (15), 1699-1724. https://doi.org/10.26466/opus.632472

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (UnilQual)

Yılmaz, D. V. (2019). UnilQual: Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 923-948. doi:10.26466/opus.516649

Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği

Öcel, H. (2010). Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 18-26.

Uygulama Becerileri Ölçeği

Karaman, M., Cebeci, F., Uzun, K. ve Artan, T. (2021). Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Çalışma Dergisi, 5(1), 1-10.

Uzaktan Çalışma Algı Ölçeği

Eroğlu, U. & Gündem, R. (2022). Uzaktan Çalışma Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 30 Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (30. YÖNORG). 438-448. Isparta.

Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği

Başol, O. & Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 243-261. doi: 10.30798/makuiibf.862439

Vatandaşlık Algısı Ölçeği

Durualp, E. ve Doğan, İ. (2017). Vatandaşlık Algısı Ölçeği'nin Faktör Yapısının İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, (62), 65-83.

Vatandaşlık Eğitimi Ölçeği

Gezer, M. (2022). The thematic content analysis of the scales used in citizenship education. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(1), 233-253. https://doi.org/10.21449/ijate.884855

Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği

Karadağ, A. & Kapusızoğlu, M. (2022). Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 37-71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/70823/1025971

Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği

Kapusızoğlu, M. (2021). Vatandaşlık okuryazarlığı: bir ölçek geliştirme çalışması. [Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Velilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Tutum Ölçeği

Altaş, N. (2004). Öğrenci velilerinin ilköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerine karşı tutum düzeylerinin dini tutum düzeyleriyle ilişkisi (Ön Araştırma). AUİFD,1, 85-105.

Vergi Adaleti Algısı

Topal, M. (2016). Vergi adaleti algısı: Gelir vergisi mükellefleri üzerine bir araştırma. Journal of Accounting and Taxation Studies, 9(2), 149-172. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/muvu/issue/59845/864879

Veri Gazeteciliği Ölçeği

Ozay, S., Bayrakcı, S. (2022). Data journalism in Turkey: Developing a scale and measuring journalists’ skills. İnsan ve Toplum, 12(4), 74-98. Doi: 10.12658/M0666

Vicdani Liderlik Ölçeği

Duran, C., Boz, D., Behdioğlu, S. ve Aktı, Ü. (2019). Vicdani liderlik: İnsanlığa insanlığın sesi, Dursun Boz (Ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi