TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 335 Yetişkin Eğitimi/Hayat Boyu Öğrenme

55 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Afet Farkındalık Ölçeği

Dikmenli, Y., Yakar, H., Konca, A. S. (2018). Development of Disaster Awareness Scale: A validity and reliability study. Review of International Geographical Education, 8 (2), 206 – 220.

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek

Karaibrahimoğlu, A. , Güvenç, F. & Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 14 (37) , 52-63 . https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Uysal, N (2017). Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 24 – 27.

Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Koç, S. (2017). Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Çalışma Düşüncesi Ölçeği

Çetiner, N. & Doğan, A. (2022). Bireylerin Çalışmaya İlişkin Bakış Açıları: Çalışma Düşüncesi Ölçeğinin Geliştirilmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (36) , 1251-1266 .

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Değişime Karşı Direniş Nedenlerini Belirleme Ölçeği

Helvacı, M. A. (2011). Değişime Karşı Direniş Nedenlerini Belirleme Ölçeği. Education Sciences, 6 (3), 2033-2047.

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Eğitim Programı Liderliği Ölçeği

Bolat, Y., & Baş, M. (2023). İki önemli öğretmenlik mesleği yeterliği: Eğitim programı okuryazarlığı ve eğitim programı liderliği. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 294-330. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372541

Eğitime Katılma Sebepleri Ölçeği

Ural, O. (1993). The Reasons for Participating in adult education programs in Turkey (Master's thesis) Boğaziçi University the Institute of Social Sciences, İstanbul.

Emekliliğe İlişkin Görüşler Ölçeği

Dedeağaçlı, Z. (2018). Lise öğretmenleri ve okul yöneticilerinin emeklilik dönemine ilişkin görüşleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (EYBÖÖ)

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2014). Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik & güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 244-258.

Gençlere Yönelik İnovasyon Becerileri Ölçme Aracı

Altınışık, H. Z., Adıgüzel, T., & Gençer, Y. G. (2023). Adaptation of Youth Innovational Skills Measurement tool for Turkish usage. Kastamonu Eğitim Dergisi, 31 (1), 155-164. Doi: 10.24106/kefdergi.1246467    

Girişimci Liderlik Ölçeği

Bekmezci, M, Saygın, M. ve Orçanlı, K. (2021). Girişimci liderlik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve girişimci liderliğin bireysel performansa etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, (39), 249-274. https://doi.org/10.17134/khosbd.913791

Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ)

Doğan, S., & Kavtelek, C. (2015). Hayat boyu öğrenme ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 205-222, DOI: https://doi.org/10.19171/uuefd.71784

Hayat Boyu Öğrenmede Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Aykış, F. (2021). Hayat boyu öğrenmede uzaktan eğitim tutum ölçeği geliştirme (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir.

Hayatboyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler Ölçeği

Sahin, M., Akbasli, S., & Yanpar-Yelken, T.(2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.

Hizmet-İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu

Tekin, S. ve Yaman, S. (2008). Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Öğretmen Formunun geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.

İnternet Kullanım Motivasyonu Ölçeği

Kuşci, İ. & Arpacı, İ. (2023). Validation of the Turkish version of the questionnaire of Internet use motives (MUI) . Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8 (2), 284-290. https://doi.org/10.53850/joltida.1221877

İşlemsel Mesafe Teorisine Dayalı Öğrenme Yönetim Sistemleri Değerlendirme Ölçeği

Barut Tuğtekin, E. (2021). Development of the learning management systems evaluation scale based on transactional distance theory. Journal of Educational Technology and Online Learning, 4(3), 503-515.  https://doi.org/10.31681/jetol.943335

Katılım Engelleri Ölçeği

Boylu, A. A., Günay, G., & Doğan, N. (2016). Katılım engelleri ölçeği-genel (keö-g): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-27.

Klinisyenlerin Akademisyenliğe ve Akademik Üretkenlik Sürecine Dair Görüş ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Şen, C. A. & Tekindal, M. A. (2021). Klinisyenlerin akademisyenliğe ve akademik üretkenlik sürecine dair görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 11(3) , 575-580 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci/issue/67698/983242

Metaverse/Meta-Education Belief Scale

Erol, A., Yurdakal, İ. H., & Tekin-Karagöz, C. (2023). Metaverse/Meta-Education Belief Scale. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 11(2), 94–107. https://doi.org/10.52380/mojet.2023.11.2.461

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi