TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 161 Okul Danışmanlığı

46 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Algılanan Rehber Öğretmen Destek Ölçeği

Karaman, M. A., Karadaş, C., & Cavazos Vela, J. (2019). Development of perceived school counselor support scale: Based on the ASCA Mindsets and Behaviors. International Journal of Assessment Tools in Education, 6,(2), 202-217. doi: 10.21449/ijate.561584

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.

Çocuklarda (8-14 Yaş) Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği

Oral, T., & Günlü, A. (2020). Adaptation of The Dysfunctional Attitudes Scale in Children (8-14 years) into Turkish culture. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 10(57), 255-275.

Çok Boyutlu Sınav Kaygısı Ölçeği

Ergin, A. ve Ekşi H. (2022, 27-28 Ağustos). Çok Boyutlu Sınav Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. T. Köseoğlu,A. Dede ve F. Kaya (Ed.), 3 International Scientific Research and Innovation Congress Book (s. 424-434, İstanbul, Türkiye.

Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği

Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60.

Dijital Öğretmen Yeterlilik Ölçeği

Yılmaz, E., Aktürk, A. ve Çapuk, S. (2021). Dijital Öğretmen Yeterlilik Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 34-68. https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728

Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Akbağ, M., Eminoğlu-Küçüktepe, S., & Eminoğlu-Özmercan, E. (2016). A study on emotional literacy scale development. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 85-91.

Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği

Haspolat, N. K. ve Yalçın, İ. (2022). Yüksek başarılı öğrencilerde Ebeveyn Başarı Baskısı Ölçeği geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3413-3442. https://doi.org/10.37669/milliegitim.992912

Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği

Özen, S. (2016). Ergen Öğrencilerin Okuldaki Temel Psikolojik İhtiyaçları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeği

Akat, M. ve Peker, A. (2021). Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeği'nin (EGRİBÖ) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 229-245.

Eş Zamanlı Görevlendirme Anketi

Avcı, M. (2010). Rehber öğretmenlerin eş zamanlı görevlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu

Duran Mucuk M. ve Şahin E.S.,(2022), Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu’nun (GYÖ- EF) geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği, 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Özet Kitapçığı, ss:194-195. https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/dosyalar/files/PDR%20Kongre%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%202022(1).pdf

Görev Kabul Durum Ölçeği

Gür, K. (2010). Sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının yönetmelikteki rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri kabul durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans teezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Ankara.

Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8)

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8): Türk kültüründe faktör yapısı ve güvenirlik çalışmaları. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research. 8 (Supplement 1): 3-7.

Lise Öğrencileri İçin Okula Uyum Ölçeği

Kaynak, S. (2021). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreci: Bir karma yöntem araştırması. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mesleki Rehberlik Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Mercan, O ve Kan, A. (2020). Mesleki Rehberlik Faaliyetlerine Yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-16.

Öğrenci Görüşlerine Göre Okul Rehberlik Hizmetleri Ölçeği

Özmen, S., Eren, H., & Tezer, M. (2016) Elementary school counseling services assessment: Students’ opinion, The Anthropologist, 25(3), 268-277, DOI: 10.1080/09720073.2016.11892116

Okul Motivasyonu Değerlendirme Ölçeği

Yavuz, F. (2006). Okul motivasyonunu değerlendirme ölçeği yapılandırılması ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Okul Psikolojik Danışmanı Konsültasyon Öz-Yetkinliği Ölçeği

Aslan, A.M. (2022). Okul temelli konsültasyon eğitimi programının okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon öz-yetkinlik düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği

Balcı, S. (2017). Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği'nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 633-649.

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Okul Rehberlik Hizmetleri Farkındalık Ölçeği

Özmen, S., & Hürsen, C. (2020). School Guidance Services Awareness Scale (SGSAS): The study of validity and reliability in a sample of Turkish adolescents. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01118-z

Okul Sosyal Davranış Ölçekleri (A Formu: Sosyal Yeterlilik)

Yukay-Yüksel, M. (2009). Okul Sosyal Davranış Ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1605-1650.

Okula Uyum Ölçeği

Durnalı, M., Filiz, B. ve Aydın, E. (2018). Okula Uyum Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 8, 115-127. doi: 10.19126/suje.357548

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi