TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 161 Danışmanlık Becerileri

40 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çevrimiçi Danışmanlık Tutumu Ölçeği

Demirci, İ., Şar, A. H. & Manap, A. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Online Counseling and face-to-face counseling Attitudes Scale. International Journal of Psychology and Educational Studies, 1 (1), 15-22. https://doi.org/10.17220/ijpes.2014.01.002

Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeği

Özer, Ö. ve İlhan T. (2015)ç Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 10(7), 781-802. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041

Çözüm Odaklı Düşünme Ölçeği

Arslan, Ümüt; Okur, Sinan; and Smock Jordan, Sara (2021) "The Validation of Solution Building Inventory in the Turkish Population," Journal of Solution Focused Practices: Vol. 5 : Iss. 1 , Article 2.

Danışanı Bütüncül Değerlendirme Yeterlilik Ölçeği

Çelik, M. (2023). Psikolojik danışmanlar için danışanı bütüncül değerlendirme yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Bir keşfedici karma desen çalışması (Tez No. 826093).Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Danışma Tükenmişliği Envanteri

Yazgan-İnanç, B. ve Güçray, S. S. (1997). Danışma Tükenmişliği Envanteri’nin Geliştirilmesi İle İlgili Bir Ön Çalışma. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunulan bildiri, Çukurova Ünivesitesi, Adana.

Danışman Öz-Yeterlik Ölçeği

KARALI M, ÖZKAN Y (2020). Danışman Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 616 – 624. 10.5336/healthsci.2019-71728

Dijital Bağımlılık Ölçeği (Dijitanaliz)

Dilci, T. (2019). A study on validity and reliability of Digital Addiction Scale for 19 years or older. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 32–39. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070105

Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği

Halfon, S., Özsoy, D., Kara, D., & Çavdar, A. (2020). Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği Türkçe Formu’nun (GDTİÖ) Psikometrik Özellikleri (GDTİÖ’nün Psikometrik Özellikleri). Türk Psikoloji Yazıları, 23(46), 55-68. DOI: 10.31828/tpy1301996120201227m000025

Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği

Voltan Acar, N. (1991). Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 345-350.

İlkokul Psikolojik Danışmanları İçin Öz-yeterlik Ölçeği

Can, G. (2010). Development of the elementary school counselor self-efficacy scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1158-1161.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Etkinlik Ölçeği

Sezgin, Ş. (2022). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin etkinliği: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri üzerine bir alan araştırması (Tez No. 730764) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kariyerle İlgili Öğretmen Desteği Ölçeği

Alkış-Küçükaydın, M. (2023). Career-related teacher support in Turkey: Scale adaptation and validation. Journal of Psychoeducational Assessment, 0 (0), 1-18. Doi: 10.1177/07342829231186231

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği

Zengin, N., Pınar, R., Akinci, A. C., & Yildiz, H. (2014). Psychometric properties of the Self‐efficacy for Clinical Evaluation Scale in Turkish nursing students. Journal of clinical nursing, 23(7-8), 976-984.

Konsültasyon Öz-Yeterlik Ölçeği

Bozkur, B.,  Kaya, A. (2021). Adaptation of The Consultation Self-Efficacy Scale into Turkish and investigation of the consultation self-efficacy of school counselors. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 11(1), 49-96. DOI: 10.14527/pegegog.2021.002

Kontrolü Kaybetmeye İlişkin İnançlar Envanteri

Mercan, O., & Kabadayı, F. (2023). Psychometric properties of the BALCI Turkish version. Psicologia, Reflexão e Crítica, 36(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s41155-023-00248-0

Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri

Mete-Otlu, B. ve Aysan, F. (2015). Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 4(2), 13-23.

Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği (KDAÖ)

Güçlücan, N. ve Türküm, A.S. (2017). Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ejer 2017 Bildiri Özetleri Kitabı içinde (ss.1518-1520). 11-14 Mayıs 2017, Pamukkale Üniversitesi,Denizli.

Manevi Baypas Ölçeği

Kasapoğlu, F. (2023). Manevi Baypas Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 18(3), 1185-1195. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.69317

Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği

Altundağ, Y. (2022). Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(1), 644-658. Doi: 10.15869/itobiad.983423

Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği

Balcı, S. (2017). Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği’nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2), 633-649.

Okul Psikolojik Danışmanları İçin Hesap Verebilirlik Ölçeği

Karataş, Z. , Yavuzer, Y. & Tagay, Ö. (2020). Development of Accountability Scale for School Counselor: Investigation of Psychometric Properties . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 10 (59) , 631-648 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/58832/848821

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yetkinlik Beklentileri Ölçeği

Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutum Ölçeği

Şahin Baltacı, H. (2012). Developing an attitude scale toward seeking psychological help for secondary students. Eurasian Journal of Educational Research, 12(47), 59-76.

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu

Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 5(40), 212-221.

Psikolojik Danışma Öz-yeterlik Ölçeği

Pamukçu, B. (2011). The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees (Master's thesis). Middle East Technical University The Department of Educatıonal Sciences, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi