TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 161 Danışmanlık Becerileri

26 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeği

Özer, Ö. ve İlhan T. (2015)ç Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 10(7), 781-802. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041

Çözüm Odaklı Düşünme Ölçeği

Arslan, Ümüt; Okur, Sinan; and Smock Jordan, Sara (2021) "The Validation of Solution Building Inventory in the Turkish Population," Journal of Solution Focused Practices: Vol. 5 : Iss. 1 , Article 2.

Danışma Tükenmişliği Envanteri

Yazgan-İnanç, B. ve Güçray, S. S. (1997). Danışma Tükenmişliği Envanteri’nin Geliştirilmesi İle İlgili Bir Ön Çalışma. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunulan bildiri, Çukurova Ünivesitesi, Adana.

Dijital Bağımlılık Ölçeği (Dijitanaliz)

Dilci, T. (2019). A study on validity and reliability of Digital Addiction Scale for 19 years or older. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 32–39. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070105

Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği

Halfon, S., Özsoy, D., Kara, D., & Çavdar, A. (2020). Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği Türkçe Formu’nun (GDTİÖ) Psikometrik Özellikleri (GDTİÖ’nün Psikometrik Özellikleri). Türk Psikoloji Yazıları, 23(46), 55-68. DOI: 10.31828/tpy1301996120201227m000025

Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği

Voltan Acar, N. (1991). Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 345-350.

İlkokul Psikolojik Danışmanları İçin Öz-yeterlik Ölçeği

Can, G. (2010). Development of the elementary school counselor self-efficacy scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1158-1161.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Etkinlik Ölçeği

Sezgin, Ş. (2022). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin etkinliği: ortak sağlık ve güvenlik birimleri üzerine bir alan araştırması (Tez No. 730764) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği

Zengin, N., Pınar, R., Akinci, A. C., & Yildiz, H. (2014). Psychometric properties of the Self‐efficacy for Clinical Evaluation Scale in Turkish nursing students. Journal of clinical nursing, 23(7-8), 976-984.

Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri

Mete-Otlu, B. ve Aysan, F. (2015). Krize Müdahalede Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 4(2), 13-23.

Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği

Altundağ, Y. (2022). Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(1), 644-658. Doi: 10.15869/itobiad.983423

Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği

Balcı, S. (2017). Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yetkinlik Ölçeği’nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2), 633-649.

Okul Psikolojik Danışmanlarının Yetkinlik Beklentileri Ölçeği

Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu

Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 5(40), 212-221.

Psikolojik Danışma Öz-yeterlik Ölçeği

Pamukçu, B. (2011). The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees (Master's thesis). Middle East Technical University The Department of Educatıonal Sciences, Ankara.

Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, A. M., İnceman Kara, F., Kayır, M., ve Kan, A. (2018). Psikolojik Danışma Yardımı Vermeye Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 107-122.

Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği

Lüleci, B., Soylu, Y. ve Canbulat, N . (2016). Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği’nin geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 313-326.

Psikolojik Danışman Adayları İçin Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri

Daşçı, E., Atik, G., Aşçıoğlu-Önal, A., Çelik, E.G. ve Güç, E. (2017). Psikolojik Danışman Adayları İçin Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1544-1546). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimi Değerlendirme Ölçeği

Korkut Owen, F., Tuzgöl Dost, M. ve Bugay Sökmez, A. (2018). Psikolojik danışman eğitiminde mesleğe ilişkin (profesyonel) kişisel eğilimi değerlendirme: Ölçek geliştirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49),173-191.

Psikolojik Danışman Rolleri Ölçeği

Kabakçı, Ö. F. ve Owen, F. K. (2013). Psikolojik Danışman Rolleri Ölçeği: Bir tarama çalışması. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1586-1606.

Psikolojik Danışmanların Travmaya Müdahale Becerisi Ölçeği

Taytaş, M. & Tanhan, F. (20 22). Psikolojik danışmanların travmaya müdahale becerisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 232-246. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1087934

Psikoterapi Tepkileri Ölçeği

Çetinkaya, K. (2018). Psikoterapi Tepkileri Ölçeği ve Milwaukee Psikoterapi Beklentileri Ölçeği'ni, Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Süpervizyonda Değerlendirme Süreci Envanteri

Erkan Atik Z. ve Yıldırım İ. (2017). Süpervizyonda değerlendirme süreci envanteri türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi (18)1 , 146 - 173. DOI: 10.12984/egeefd.328380

Terapötik İttifak Ölçeği (Psikolojik Danışman Formu)

Kandemir, M. ve İlhan, T. (2019). Terapötik İttifak Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: Psikolojik danışman formu. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formu

Gülüm, V. İ., Uluç, S., ve Soygüt, G. (2018). Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 29, 47-53. doi:10.5080/u18260

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi