TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Danışanı Bütüncül Değerlendirme Yeterlilik Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 161 Danışmanlık Becerileri


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Çelik, M. (2023). Psikolojik danışmanlar için danışanı bütüncül değerlendirme yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Bir keşfedici karma desen çalışması (Tez No. 826093).Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan: Metin ÇELİK


Yıl: 2023


Kaynak Adı: Psikolojik danışmanlar için danışanı bütüncül değerlendirme yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Bir keşfedici karma desen çalışması


Tez Türü: Doktora


Üniversite: İnönü Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Malatya


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Metin çelik


İletişim: metincelik@siirt.edu.tr


Ölçülen Özellikler: psikolojik danışmada ilk görüşme, bütüncül değerlendirme


Alt Boyutlar: Alınması gereken bilgiler, Değerlendirme becerileri, İlk terapötik ilişkinin kurulması, Problemin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, Psikolojik danışmaya başlamanın uygun olmadığı durumlar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: Danışanın problemine neden olan biyopsikososyokültürel faktörleri belirleyebilirim
Danışanın problemini tanımlamak için görüşmelere ek olarak hangi psikolojik testlerden faydalanmam gerektiğini bilirim.
Danışanın probleminin yaşamını nasıl etkilediğini bütüncül bir şekilde görebilirim.
Toplam 38 madde


Kimlere Uygulanabilir: ruh sağlığı uzmanları


Ölçek Puanlaması: 5’li Likert (Hiç uygun değil............tamamen uygun).. ölçekte ters madde yoktur. alt boyutlara göre alınacak puan faklılaşmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi: her alt boyut kendi arasında değerlendirilir ölçek toplam puan vermez


Geçerlik: Ölçek maddelerine ilişkin madde toplam korelasyonuna, ortak faktör varyansına, ortalama ve standart sapmaya dair değerlere yer verilmiştir. Analiz sonucunda toplam 27 madde ölçekten çıkarılmış olup, 42 madde ve 5 boyuttan oluşan nihai bir ölçek elde edilmiştir.
Düzeltilmiş madde toplam korelasyonuna yönelik sonuçlar .35 ile .79 arasında değişmektedir.
Ortak varyans değerleri ise .37 ile .78 arasında değişmektedir
toplam varyansın 57.95'dir.
Ayrıcamaddelerinin faktör yükleri .503 ile .792 arasında değişmektedir.

Gerçekleştirilen işlemlerden sonra modelin kabul edilir uyum değerlerine ulaştığı [χ²/serbestlik derece-oran = 2.27; CFI = .90, IFI= 0.901,
GFI = .85, NFI=.84 RMSEA = .05, SRMR =.05] görülmektedir. Danışanı Bütüncül Değerlendirme ölçeği 5 boyut ve 38 madden oluşmaktadıR.

Benzeşim geçerliliği için bir diğer kriter ortalama varyans [average variance extracted(AVE)] ve bileşik güvenirlik [composite reliability (CR)] göz önüne alınarak değerlendirilir. Bunun için CR değerlerinin .70 ve üzeri ve CR değerlerinin ise AVE değerlerinden büyük olması gerekmektedir (Byrne, 2016). Hair ve diğerlerine (1998) göre ise CR değerinin .60 üzerinde olduğu durumlarda AVE değerinin .50’den düşükçıkması kabul edilebilir. Bununla birlikte AVE değerinin .50’den küçük olduğu durumlarda CR>AVE şartı sağlanıyorsa benzeşim geçerliliği kabul edilir.e CR
değerleri AVE değerlerinin üstünde değer almıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin benzeşim geçerliliğini sağladığı söylenebilir.


Güvenirlik: Güvenirlik analizini belirlemede sıklıkla kullanılan iç güvenirlik, Cronbach alfa katsayı ile değerlendirilmiştir.
hem ölçeğin tamamından hem de ölçeğin alt boyutlardan elde edilen Cronbach alfa değerlerinin .70’in üstünde olduğu
görülmektedir. Bu değerler ölçeğin yeterli oranda güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Ölçeğin bütünü için birleşik güvenirliği .95 olarak tespit edilmiştir. Alt boyutlar için bu değer .78 ile .96 arasında değişmektedir (Tablo 16). Bu değerin
0.70’in üzerinde olması bileşik güvenirliği için yeterli bir kriterdir (Hair vd., 2010,Yaşlıoğlu, 2017: 82).
1.bölüm için .918 ve 2. bölüm için .912 korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Bu değerler, ölçeğin iki bölümünün standart sapma ve
ortalama açısından birbirinden anlamlı şekilde farklılaşmadığını göstermektedir. Testin iki yarısından elde edilen korelasyon puanları ölçeğin güvenirliğinin kanıtıdır test-tekrar test korelasyon katsayıları; PKBŞD alt ölçeğiiçin .73, Beceriler alt ölçeği için .77, İTİK alt ölçeği için .78, AGB alt ölçeği için .76 ve PDBUOD alt ölçeği için .78 olarak bulunmuştu


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi