TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 160 Mesleki Gelişim ve Meslek/Kariyer Danışmanlığı

226 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek

Karaibrahimoğlu, A. , Güvenç, F. & Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 14 (37) , 52-63 . https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Akademik Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özalp, U., Çetin, M. (2022). Academic Intellectual Capital Scale: A validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 9 (1), 138-164. Doi: 10.21449/ijate.946530

Akademik Yazma Tutukluğu Ölçeği

Gülay, E., Ungan, S. (2022). Development of Academic Writing Block Scale (AWBS): A validity and reliability study. Participatory Educational Research , 9(2), 178-198. https://doi.org/10.17275/per.22.35.9.2  

Aktivite Rol Denge Anketi-11

Günal, A., Pekçetin, S., Demirtürk, F., Şenol, H., Håkansson, C., & Wagman, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(7), 493-499. https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1673479

Alan Tercih Envanteri

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.

Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği

Kalafat,T. (2019). Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlık Dergisi, 2(2), 103-124.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği

Uslukaya, A. , Demirtaş, Z. & Alanoğlu, M. (2022). Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 848-866. https://doi.org/10.21449/ijate.1127664

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Anne Mental Sağlığında Mesleki Sorunlar Ölçeği

Bülez, A. ve Özel, İ. (2021). Anne mental sağlığında mesleki sorunlar (amsms) ölçeğinin türk dili ve kültürüne uyarlanması, güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3), 178-185. 

Askerlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Pınar, Ç. (1999). Hava Harp Okulu öğrencilerinin genel özellikleri ile akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bankacı Kişilik Envanteri

Özer, A. (2005). Kariyer Danışmanlığında Kullanilabilecek Bir Ölçme Aracı: Bankacı Kişilik Envanterinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 111-130.

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Bilfen Mesleki İlgi Envanteri

Otrar, M. Canel, A. N. (2015). Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186-198.

Bilgilendirici olmayan verileri çevrimiçi olarak sansürleyen CRLS algoritmalarının başarım analizi ölçeği

Mengüç, E. C. (2023). Kompleks düzlemde büyük-ölçekli regresyon: Bilgilendirici olmayan verileri çevrimiçi olarak sansürleyen CRLS algoritmalarının başarım analizi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 12 (2) , 1-1 . DOI: 10.28948/ngumuh.1234303

Bilişim Teknolojileri Okul Farmatör Öğretmenleri İçin İş Doyum Ölçeği

Sahinkayası, H., Kelleci, Ö. ve Şahinkayası, Y. (2012). Bilişim teknolojileri okul formatör öğretmenleri için İş Doyum Ölçeği geliştirilmesi. Education Sciences, 7 (2), 599-612.

Bireysel İş Performansı Ölçeği

Köroğlu-Kaba, N., Öztürk H (2021). Bireysel İş Performansı Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 8 (3), 293 – 302. https://doi.org/10.54304/SHYD.2021.37132

Byrd’ın Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testi

Orgun, F., Khorshid, L. (2009). Byrd’in Hemşireler İçin Etik Duyarlilik Testi’ nin geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25(2), 25–42. https://doi.org/10.34108/eujhs.553135  

Çalışanın Sürdürülebilir Performansı Ölçeği

Çilhoroz, Y., Topaktaş, G. ve Işık, O. (2023). Employee Sustainable Performance (ESP) Scale: Turkish validity-reliability study. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 80(1), 89-100.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kırlıoğlu, M. ve Başer, D. (2020). Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği’nin (ÇYKÖ) doğrulayıcı faktör analizi: sosyal hizmet uzmanları örneklemi. Turkish Studies – Social Sciences, 15(5), 2561 – 2573. https://doi.org/10.47356/TurkishStudies.41760

Çalışanların Mesleki Tutum ve Sosyal Algıları Ölçeği

Şahbudak, E., Korkmaz, M., Bekçi, M., Öztürk M, Şahin, D., Şen E,  & Kartal., N.  (2015). A study on developing a scale directed to the professional attitude and social perceptions of employees. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, (20), 42 – 57. https://doi.org/10.17364/IIB.20152013537

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği

Durmuşkaya, C., Erdoğan, E. (2021). Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği önerisi. Journal of Management and Economics Research, 19 (3), 139-172. Doi: 10.11611/yead.987469

Çalışma İradesi Ölçeği Öğrenci Formu

Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90, 122-131.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi