TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formu

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXh-KRWqL2KeFSy1-6G0LQ6rf0H6K-qyqHCpXkrKtO3e2


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 142 Sosyal Beceriler


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Çekici, F. (2009). Problem çözme terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfkeyle ilgili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.


Geliştiren/Uyarlayan: Ferah Çekici


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Problem çözme terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfkeyle ilgili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Çukurova Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Adana


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Ferah Çekici


İletişim: ferahcekici@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Öfkeyle İlgili Davranışlar, Sosyal Problem Çözme, Sürekli Kaygı


Alt Boyutlar: Dikkatsiz Dürtüsel Tarz ile Boyun Eğici Yaklaşım, Kaçınan Tarz ile Çaresiz Yaklaşım, Probleme Olumlu Yönelim-Rasyonel Problem Çözme, Probleme Olumsuz Yönelim ile Çaresiz Yaklaşım


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 25 maddeden oluşmaktadır.
Önemli bir karar vermem gerektiğinde kendimi huzursuz hisseder ve kendimden emin olamam (3. madde)
Zor bir problemle karşılaştığımda ne kadar çok çabalasam da, o problemi kendi başıma çözebileceğimden şüphe duyarım (8. madde)


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li derecelendirme (0= hiç uygun değil - 4= tamamen uygun)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınan en düşük puan 0, en yüksek puan ise 100’ dür.


Ölçek Değerlendirmesi:

Yüksek puan sosyal problem çözme becerisinin “iyi düzeyde olduğunu” gösterirken düşük puanlar ise sosyal problem çözme becerisinin düşük düzeyde olduğunu gösterir


Çeviri Süreci:

Ölçek uyarlama sürecinin birinci aşaması olan ölçek maddelerinin orijinal (kaynak) dilden hedef dile çevrilmesi işlemi için SPÇE-KF orijinal İngilizce formunda yer alan maddelerin Türkçe’ ye çevrilmesi araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, yapılan İngilizce çevirinin değerlendirilmesi ve Türkçe deneysel formun geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. İngilizce’ den Türkçe’ ye çevrilmiş olan ölçeğin çevirisinin değerlendirilmesi için, “Çevirinin Başka Çevirmenlerce Değerlendirilmesi” yapılmıştır. Bu amaçla İngilizce’ den Türkçe’ ye çevirisi yapılmış ölçme aracı, Ç.Ü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden üç öğretim elemanına ve Ç. Ü. Yabancı Diller Eğitim Merkezi’ nde görev yapmakta olan üç İngilizce Okutmanına verilerek İngilizce ölçek maddelerinin Türkçe karşılıklarının uygun olup olmadığıyla ilgili görüşleri alınmıştır.


Geçerlik:

Araştırmada üç ayrı örneklem grubundan elde edilen veriler üzerinde Barlett Küresellik testi değerleri hesaplanmıştır. Sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü örneklem grubu için Barlett testinin; yaklaşık ki kare değerlerinin= 2628.055, sd= 300; 475.600, sd= 300 ve 3806.268, sd= 300 olduğu ve söz konusu bu değerlerin .000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Barlett testi değerleri incelendiğinde verilerin faktör analizi yapmaya elverişli olduğuna karar verilmiştir. Faktör analizi sonucunda birinci pilot uygulama çalışmasında ölçeğin Türkçe
deneysel formuna ait faktör sayısının orijinal versiyonunda olduğu gibi beşli faktör olarak ortaya çıkmadığı dört faktör çıktığı görülmüştür.


Güvenirlik:

Ölçeğe ait güvenirlik çalışmaları kapsamında alt ölçeklerin iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Her bir alt ölçeğe ilişkin elde edilen iç tutarlılık katsayı değerleri RPCPOY için=.81, POSY için=.76, KT için= .74 ve DDT için= .61’ dir. Elde edilen bu korelasyon katsayı değerleri alt ölçeklerde yer alan maddelerin ölçtüğü özelliklerin benzeşik/tutarlı olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Social Problem Solving Inventory-Short Form


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Kitap


Orijinal Kaynak / Referans:

D’ Zurilla, T.J., A.M., Nezu, A, Maydeu-Olivares (2004), Social Problem Solving: Theory and Assessment. Chang, E.C., D’ Zurilla, T.J., Sanna, L.J. (Editors), Social Problem Solving: Theory, Research and Training, American Psychological Association, Washington, DC.


Orijinal Ölçek Yazarlar: Maydeu-Olivares, Nezu, Zurilla


Orijinal Ölçek Yıl: 2004


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Social Problem Solving: Theory and Assessment


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi