Şefkat-Merhamet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. ve Erdemir, N. (2019). Şefkat-Merhamet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. 3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA E-Kitabı (s.152-163) içinde. İstanbul, Türkiye. doi: 10.13140/RG.2.2.18792.01288

DOI: 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18792.01288
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2.Karşılaştığım kişilere karşı içten bir yakınlık duyuyorum (Şefkat)
12. Kalbi incinmiş insanlara empati duyarım (Mehamet)
13. Sadece bana yardım edenlerle ilişkiler kurarım (Ben Merkezcilik)

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Benim için hiç doğru değil, 2=Benim için doğru değil, 3=Ne doğru ne yanlış, 4= Benim için doğru ve 5= Benim için çok doğru )
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alt boyutlara göre puan alınmaktadır. 3., 4., 7., 11., 13., 15. maddeler ters kodlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

İlgili alt boyutlardaki maddeler verilen puanlar toplanır. Artan puanlar ilgili boyuta ait değişkenin arttığını göstermektedir. Her boyutta 5 madde bulunmakta olup; puan toplamları 5-25 arasında değişmektedir.

Çeviri Süreci: 

Şefkat-Merhamet Ölçeğinin uyarlama çalışması için ölçeği geliştirenlerden Prof. Hyunju Cho ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır (22.01.2019). Türkçeye uyarlama süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikle ölçek İngilizce Öğretmenliği 1 dil uzmanı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe form tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Dil uzmanından elde edinilen Türkçe maddeler üzerinde tartışarak anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada bu form, eğitim psikolojisi ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki 2 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bir uygulama formu oluşturulup Google anket aracılığıyla katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS dosyası olarak aktarıldıktan sonra maddelere öncelikle açıklayıcı faktör analizi (AFA) daha sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyum indeks değerlerini genel kabul edilen AGFI, GFI, CFI, IFI, NFI, RFI ve IFI için > .90, RMSEA ve SRMR için < .05 ölçüt olarak alınmıştır (Byrne, 2010).

Geçerlik: 

Yapı geçerliği
Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için Türkiye’nin farklı illerinde 310 katılımcıdan elde edilen veriler kullanarak maddelerin faktörleşebilirlik özelliği başka bir deyişle faktör yapısı incelenmiştir. Öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek, önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve AFA’nın yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (Sampling adequacy) ve Barlett Sphericity testleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO .60’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Sarıçam & Adam Karduz, 2018). Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı .82, Barlett testi değeri ise χ2=1199.64 (p< .001, sd=105) olarak hesaplanmıştır. madde faktör yüklerine bakıldığında bazı maddelerin başka faktörlerin altında yer alması hem de orijinal formda 3 alt faktörün net belirlenmesinden ötürü AFA yapılırken 3 boyut ile sınırlandırılarak model tekrar gözden geçirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %48.31’ini açıklayan (Merhamet=%19.29, Ben-merkezcilik=%16.23, Şefkat=%12.79) bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri merhamet alt ölçeği için .47 ila 65, benmerkezcilik alt boyutu için .52 ila 74 ve şefkat alt ölçeği için .37 ila .71 arasında sıralanmaktadır.
DFA
Ölçek maddelerinin Türk örnekleminde doğrulanıp doğrulanmadığını saptamak için 3 boyutlu model için verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksi değerleri: χ²= 15.96, sd=8, p=0.00115 RMSEA= .057, AGFI=.92, GFI=.92, NFI=.92, RFI=.92 ve SRMR=.053 olarak bulunmuştur.
Uyum geçerliği
Benzer ölçek geçerliği çalışmasında merhamet alt ölçeği ile affedicilik ve diğerkâmlık arasında pozitif (sırasıyla r=.71; .62) ve şefkat alt ölçeği ile affedicilik ve diğerkâmlık arasında pozitif (sırasıyla r=.72; .63); benmerkezcilik alt ölçeği ile affedicilik ve diğerkâmlık arasında negatif ilişkiler (sırasıyla r=-.69; .74) olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı merhamet alt ölçeği için α=.69; ben-merkezcilik alt ölçeği için α=.75 ve şefkat alt ölçeği için α=.70 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Lovingkindness-Compassion Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Cho, H., Noh, S., Park, S., Ryu, S., Misan, V., & Lee, J. S. (2018). The development and validation of the Lovingkindness-Compassion Scale. Personality and Individual Differences, 124, 141-144. Doi: 10.1016/j.paid.2017.12.019

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.019
Orijinal Form Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği değerleri (χ2= 151.6, sd= 85), TLI = .915, CFI= .931, RMSEA =.057) olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için α=.85, merhamet alt boyutu için α=.78, ben-merkezcilik alt boyutu için α=.72 ve şefkat alt boyutu için α=.75 olarak bulunmuştur. Üç hafta arayla yapılmış, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise r=.79 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi