Politik Taktikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Erol, E. (2019). Politik taktikler ölçeği - Üniversite/fakülte versiyonunun geliştirilmesi (Development of political tatctics scale - University/faculty version). Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 531-563.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Evrim EROL
Ölçülen Özellikler: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert 1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki ifadeler akademisyenin çalıştığı bölümü baz alarak örneklendirilen duruma yönelik algısını bir başka ifade ile katılma derecesini ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçekten toplam puan alınmakla beraber boyutlarında ayrı ayrı toplam puanları alınabilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 105, en düşük puan 21 iken; boyutlar için alınabilecek en yüksek puan 15, en düşük puan 3’tür.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan toplam puanın yükselmesi politik taktiklerin örgüt için varlığının netliğini dolayısıyla da örgütün politikleştiğini göstermektedir. Herhangi bir boyuttan alınan toplam puanın yükselmesi ise o boyuttaki ifadelere akademisyenlerin daha fazla katıldığını bu da söz konusu ifadelerin örgüt için normlaştığını veya sıklıkla uygulandığını göstermektedir. Ölçeği kullanacak bir araştırmacı ölçekten toplam puan alarak X üniversitesi/fakültesinde politik taktiklerin varlığı hakkında yorumda bulunabilecektir. Hesaplama ve yorumlama kolaylığı sağlaması açısından toplam puana yönelik değerlendirme için üç aşamalı bir formülasyon belirlenmiştir: Birinci aşamada ölçekten alınabilecek en düşük (21) ve en yüksek puan (105) hesaplanır. İkinci aşamada en yüksek puandan en düşük puan çıkarılıp (105-21) düşük/çekingen, normal ve yüksek/baskın durumları bölgelere ayırmak için fark üç eşit parçaya ayrılır (84/3). Üçüncü aşamada bölüm, en küçük puan başlangıç, en yüksek puan da bitiş noktası kabul edilerek sıralı bir şekilde üç defa eklenir (21+28), (49+28), (77+28) böylece düşük/çekingen, normal ve yüksek/baskın bölgeler belirlenir.

Geçerlik: 

Bu çalışmada elde edilen ölçümlerin kapsam geçerliği Lawshe analizi ile, yapı geçerliği AFA ve DFA ile, yakınsama geçerliliği CR, alfa, AVE değerleri ve DFA’dan elde edilen faktör yükleri ile, ayrışma geçerliği ise MSV ve ASV değerleri ile DFA’dan elde edilen faktörler arası korelasyon katsayıları kullanılarak incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada DFA’dan elde edilen değerler üzerinden önce ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı ile, yapı güvenilirliği birleşik/kompozit güvenilirlik (CR) ile incelenmiş ardından madde analizleri yapılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi