TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 310 Eğitim Yönetimi

402 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

AB Projeleri Katkıları Değerlendirme Ölçeği

Kesik, F. ve Balcı, E. (2016). AB projelerinin okullara sağladığı katkılar açısından değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1621-1640.

Açık ve Uzaktan Eğitim Akreditasyon Standartları Ölçeği

Can, E. (2016). Open and distance education accreditation standards scale: Validity and reliability studies. International Journal of Environmental & Science Education, 11(14), 6344-6356.

Akreditasyon Algısı Ölçeği

Semerci, Ç. (2017). Akreditasyon algısı (AA) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1093-1104. doi:10.14686/buefad.332383

Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeği

Akan, D., Yıldırım, İ., ve Yalçın, S. (2013) Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8: 9-21

Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği

Üstüner, M. (2016). Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 429-457. doi: 10.14527/kuey.2016.017

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği

Lafcı-Tor, D., ve Yavuz, E. (2020). Algılanan okul etkililiği ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 506-529. DOI: 10.9779/pauefd.595719

Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği

Yıldırım, İ. (2015). Okul yöneticilerinin kişilik ve denetim odağı özelliklerinin öğretmenlerin iş doyumu ve okul etkililiği açısından incelenmesi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Nayır, F. (2013). “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin” kısa form geçerlik güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 89-106.

Algılanan Örgütsel Kimlik Ölçeği

Kasap- Çobanoğlu, F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli ili örneği)(Doktora tezi) .Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Anlamlandırılmış Dış İmaj Ölçeği

Kasap- Çobanoğlu, F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli ili örneği) (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Barış Tutum Ölçeği

Urlu, E. (2020). Sınıf eğitimi ana bilim dalı öğrencileri için barış tutum ölçeği geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 331-352. https://doi.org/10.9779/pauefd.593991

Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği

Durnali, M. ve Limon, İ. (2020). Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeğinin Türkiye kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1) , 95-106. doi: 10.24106/kefdergi.3441

Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği

Demir, K. (2005). Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 20, 113-121.

Bilgi Yönetimi Yeterlik Ölçeği (BYYÖ)

Çınar, İ. (2002). Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki yeterlilikleri (Malatya ili örneği). (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Avcı, Ü., Ersoy, H (2018). Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 73 – 81.

Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik Ölçeği

Uslu, B. (2016). Bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik ölçeği: Üniversite ortamında geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 109-131. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2016.005

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği

Naillioğlu Kaymak, M., Çelik Şahin, Ç. ve Güçlü Yılmaz, F. (2019). Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin okul yöneticileri İçin uyarlanması: Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Demiralp, O. (2006). Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışanların memnuniyet düzeyi (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Canlandırıcı Liderlik Etkileri (CLE) Ölçüm Aracı

Özçetin, S. (2017). Eğitim kurumlarında canlandırıcı liderlik:. Etmenleri, göstergeleri, etkileri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Canlandırıcı Liderlik Göstergeleri (CLG) Ölçüm Aracı

Özçetin, S. (2017). Eğitim kurumlarında canlandırıcı liderlik:. Etmenleri, göstergeleri, etkileri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Canlandırma Etmenleri (CE) Ölçüm Aracı

Özçetin, S. (2017). Eğitim kurumlarında canlandırıcı liderlik:. Etmenleri, göstergeleri, etkileri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği

Demirdag, S. (2017). Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 273-284.

Çevresel Baskı Gruplarına İlişkin Algı ve Beklenti Ölçeği

Gül, H. (1998). Çevresel baskı gruplarının okulun yönetsel ve eğitsel işleyişine etkileri (Kocaeli-İzmit örneği) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Çok Boyutlu Okul İklimi Algısı Ölçeği

Karan, İ. (2012). Ortaöğretim Öğrencileri için Çok Boyutlu Okul İklimi Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Covid-19 Salgını Bağlamında Öğretmenlerin Algıladıkları Aşırı İletişim Yükü Ölçeği

Dilekçi, Ü. ve Limon, İ. (2020). Covid-19 salgını bağlamında öğretmenlerin algıladıkları “Aşırı İletişim Yükü” düzeylerinin incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı), 231-252. doi: 10.37669/milliegitim.776450

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi