Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Kaçınma ve Birleşme Ölçeği-Gençler 8 (KBÖ-G8): Türk kültüründe faktör yapısı ve güvenirlik çalışmaları. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research. 8 (Supplement 1): 3-7.

Sorumlu Yazar: 
Engin Büyüköksüz
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Kendimi mutlu hissedene kadar hayatım iyi olmayacak.
4. Eğer kalbim hızlı atarsa, benimle ilgili yanlış bir şeyler var demektir.
7. Duygularımdan korkuyorum.

8 Maddeden olışmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5 li likert (0 =Hiç Doğru Değil- 4=Çok Doğru
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 32 puan arasında değişmektedir. Ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Maddelerden elde edilen puanlar toplanarak toplam puan oluşmaktadır.

Çeviri Süreci: 

Dil geçerliğini sağlamak amacıyla İngilizce ve Türkçe formları İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile İngilizce öğrenim gören bir lisedeki öğrencilerden oluşan 43 katılımcıya on beş gün arayla uygulanmıştır. Türkçe ve İngilizce formlardan elde edilen verilerin Pearson Momentum Korelasyon Katsayısı .91’dir.

Geçerlik: 

KBÖ-G8’in yapı geçerliğini test etmek amacıyla KBÖ-G8’in faktör yapısının orijinali ile benzerlik gösterip göstermediğini belirlemede doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmış ve analizin sonucu Şekil 1’de gösterilmiştir.

Ölçme modellerinin analizinde model karşılaştırmalarını temel alan ölçütlere (Hu, &Bentler, 1999) göre χ2/sd (2.18), RMSEA (.06), NFI (.95), CFI (.97), GFI (.97), SRMR (.04) olduğu görülmüştür. Ölçme aracının maddeleri için t değerleri 7.22 ile 13.66 arasında değişmektedir. Bu analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri ölçeğin önerdiği orijinal form ile Türk kültündeki uyarlama çalışmasının formunun benzediğini ve tek boyutlu KBÖ-G8 modelinin iyi uyum verdiğini göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçüt bağıntılı geçerliği
Uyarlaması yapılan ölçme aracının, ölçüt bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla DKE ve RBSÖ ile birlikte uygulanmasından elde edilen Pearson korelasyon katsayıları arasındaki ilişki incelenmiş ve analizin sonucu Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Ölçüt bağıntılı geçerliğe ilişkin korelasyon katsayıları

DKE RBSÖ

KBÖ-G8 .58** .61**

*p<.001, DKE: Durumluk Kaygı Envanteri; RBSÖ: Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Tablo 1’de görüldüğü üzere KBÖ-G8 ile DKE arasında (r=.58, p<.01), KBÖ-G8 ile RBSÖ arasında (r=.61, p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.

Güvenirliğe İlişkin Bulgular

KBÖ-G8’in iç tutarlık güvenirliği: Güvenirlik çalışmaları kapsamında elde edilen veriler üzerinden ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach alfa katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik düzeyinin

.70’den büyük olması ölçme sonuçlarının güvenirliğinin bir kanıtı olarak ifade edilebilir (Nunnally, & Bernstein, 1994).

KBÖ-G8’in test-tekrar test güvenirliği: Ölçme aracının test-tekrar test güvenirliği için 79 katılımcıya ilk uygulama yapıldıktan iki hafta sonra ikinci uygulama yapılmıştır. KBÖ-G8’in test-tekrar test güvenirliğine ilişkin olarak ölçme aracı aynı gruba iki hafta arayla uygulanmıştır ve Pearson korelasyon katsayıları .79 olarak hesaplanmıştır (Price, 2016).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Avoidance and Fusion Questionnaire – Youth 8 (AFQ-Y8)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Greco, L. A., Lambert, W., & Baer, R. A. (2008). Psychological inflexibility in childhood and adolescence: development and evaluation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Psychological assessment, 20(2), 93-102.

DOI: 
https://doi.org/10.1037/1040-3590.20.2.93
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi