Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği (FÖZRAY)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yaman, S. ve Köksal, M. S. (2014). Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(3), 119-142.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Yaman
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4 alt boyut 18 madde
Zihinsel Risk Alma (6 m): Fen derslerinde çok iyi olmasam bile yeni şeyler yapmayı severim
Fene Yönelik İlgi (4 m): Fen dersini severim
Fende Yaratıcılık Yeterliliği (5 m): Fen dersinde yeni fikirler ortaya atma konusunda iyiyimdir
Fene Yönelik Öğretmen Desteği Algısı (3 m): Öğretmenlerim fen derslerinde başarılı olduğumu söylerler

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert tipi ölçeğin seçenekleri 1 (tamamen yanlış) ile 5 (tamamen doğru) şeklindedir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde esas alınan aritmetik ortalama aralıkları; “1,00-1,80; Tamamen yanlış”, “1,81 2,60; Çoğunlukla yanlış”, “2,61-3,40; Kararsızım/Biraz doğru-Biraz yanlış”, “3,41-4,20; Çoğunlukla doğru” ve “4,21-5,00; Tamamen doğru” şeklindedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekteki puanlar, 1,00 ile 5,00 arasında olduğundan, puanlar 5,00’e yaklaştıkça öğrencilerin maddeye katılım düzeylerinin yüksek, 1,00’e yaklaştıkça düşük olduğu kabul edilmiştir.

Çeviri Süreci: 

Bu ölçeğin Türkçeye uyarlanabilmesine yönelik gerekli izinler 2010 yılında Beghetto’dan e-posta yoluyla alınmıştır.

Geçerlik: 

DFA’nde elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Minimum Ki-kare değerinin 129 serbestlik derecesinde 288,03 (p=0,01) olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=0,06; CFI=0,90; GFI=0,92 ve RMR=0,05 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Zihinsel Risk Alma alt boyutunun güvenilirlik kat sayısı .80, Fene Yönelik İlgi'nin .77, Yaratıcı Öz-Yeterlik'in .83, Öğretmen Desteğine Yönelik Algı'nın ise .77 olarak bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik çalışmaları sonucunda, iki farklı örneklemden toplanan verilere göre ölçeğin toplam Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarının 0,87 ve 0,86 olduğu tespit edilmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Form of Intellectual Risk-Taking and Perceptions About its Predictors Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Beghetto, R.A. (2009). Correlates of intellectual risk taking in elementary school science. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 210-223.

DOI: 
https://doi.org/10.1002/tea.20270
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi