TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çeşitlilik Yönetimi Algısı Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://www.cag.edu.tr/uploads/site/users-special/d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf/files/Uluslararas%C4%B1%20G%C3%BCvenlik%20ve%20Y%C3%B6netim%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1%20Dergisi%20Cilt2%20Say%C4%B12(1).pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 430 Yönetim ve Organizasyon » 480 İktisadi ve İdari Bilimler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Bir, Y. (2023). Çeşitlilik yönetimi algısına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 16-30.


Geliştiren/Uyarlayan: Yonca Bir


Yıl: 2023


Kaynak Adı: Çeşitlilik yönetimi algısına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması


Dergi: Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi


Cilt: 2


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 16-30


Sorumlu Yazar: Yonca Bir


İletişim: yonca.bir@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Çeşitlilik Yönetimi Algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: ÇYA1-Şirketimde her türlü farklılığa olumlu yaklaşılmaktadır.
ÇYA4-Şirketimde yaşlı çalışanlar saygı görmektedir.
ÇYA5-Şirketimde genç çalışanlara güvenilmektedir.
ÇYA6-Şirketimde her gelir seviyesindeki çalışana adil davranılmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Çalışan Bireyler


Derecelendirme: 4’lü derecelendirme (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)


Ölçek Puanlaması: Puan ranjı 10-40’tır. Ters puanlanan madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi: Değerlendirme toplam puan üzerinden yapılmaktadır. Yüksek puan ortalaması yüksek düzeyli çeşitlilik yönetimi algısını göstermektedir.


Geçerlik: Yapı geçerliğinin ortaya konulması amacıyla uygulanan AFA sonucunda, Kaiser Meyer Olkin (KMO) test sonucu 0, 906, Barlett küresellik testi sonucu χ2(45)= 1732, 019, p<0,001 anlamlı bulunmuş, ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiği, maddelerin faktör yüklerinin 0,571-0,785 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Toplam açıklanan varyans ise 45,387% olarak gözlemlenmiştir. Tek faktörlü yapının doğrulanması amacıyla DFA yapılmıştır. Analiz sonucunda, 10 maddenin ölçek yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Modele ait uyum iyiliği değerlerine bakıldığında genel uyumu gösteren χ2/df değeri ve karşılaştırmalı uyum iyiliği indekslerinden RMSEA değerinin kabul edilebilir sınır değerler içerisinde yer almadığı görülmüştür. Bu uyum indekslerini düzeltmek amacıyla modelde iyileştirmeler yapılmıştır. İyileştirme yapılırken modifikasyon indeksleri (MI) değerleri yüksek hatalar arasında kovaryans oluşturulmuştur (e6-e7; e7-e8). Tekrarlanan analiz sonucunda mükemmel uyum değerlerinin sağlandığı görülmektedir. Bu bulgulara göre, tek faktörlü model veri ile mükemmel uyum göstermektedir.


Güvenirlik: Çeşitlilik yönetimi algısı ölçeğine madde analizleri uygulanmıştır. Ölçek maddelerinin madde-toplam test korelasyon değerlerinin 0,540-0,730 arasında değişkenlik gösterdiği görülmüş ve 0,30’un altında kalan madde olmadığı tespit edilmiştir. Ölçeğin Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve bileşik güvenirlik (CR) değerleri hesaplanmıştır. AVE değeri 0,45, Bileşik güvenilirlik katsayısı ise 0,90 olarak bulunmuştur. Alt 27% ve üst 27% grup madde puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlığını gösteren Cronbach Alfa değeri 0,891 olarak ölçülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi