TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 480 İktisadi ve İdari Bilimler

176 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği

Gerçek, M ve Atay Elmas, S. (2017). Rothwell ve Arnold'ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 91-103.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Alışveriş Memnuniyeti Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Alışveriş Yönelimi Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği

Akgül, Y. (2017). Amaca yönelik pazarlama değerlendirmesi ve bir ölçek geliştirme denemesi (Doktora tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği

Özdemir, N. ve Kavak, B. (2021). B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 489 – 511.

Banka Tercihini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Babasov, O. (2019).Tüketicilerin banka tercihini etkileyen faktörlerin tüketici sadakatine etkisinin incelenmesi: Azerbaycan örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği

Sağlam, H. İ. (2010). Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1190- 1200.

Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesi Ölçeği

Doğan, O., Bulut, Z. A., & Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4),659-678.

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Bireysel Düzeyde Organizasyonel Rezilyans Kapasitesi Ölçeği

Gerçek, M. ve Yılmaz Börekçi, D. (2017). Birey düzeyinde ilişkisel ve operasyonel rezilyans (yine/yenilenme) kapasitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 149-176. doi: 10.20491/isarder.2017.293

Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercih Nedenlerini Araştırma Anketi

Kaya, F. (2008). Kredi kartları ve bireysel müşterilerin kredi kartı tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bireysel Rekabetçilik Ölçeği

Günay, A., ve Çelik, R. (2020). Bireysel Rekabetçilik Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Eksayı), 42-49. https://doi.org/10.21076/vizyoner.772132

Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Yönetişim Ölçeği

Yıkın, M. M., (2019), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Yönetişim: Yönetişim Bağlamında DAKA'nın TRB2 Bölgesi'nin Kalkınmasındaki Rolü (Yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği

Durmuşkaya, C., Erdoğan, E. (2021). Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği önerisi. Journal of Management and Economics Research, 19 (3), 139-172. Doi: 10.11611/yead.987469

Çalışma Hayatında Mobbing Anketi

Aksakal-Kaymakcı, H. (2008). Çalışma hayatında mobbing (Sakarya imalat sektöründe bir araştırma) (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Çalışma Sorunları Anketi

Küçükaslan, A. (1994). İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde çalışan telefon operatörlerinin stres-iş doyumu ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışma Yaşamı Kalitesi Tutum Ölçeği

Aslım, G., Tekindal, M. A., & Yaşar, A. (2021). Determination of quality of working life of private veterinarians: validity and reliability study. Turk J Vet Anim Sci ,45(2),346-353.

CE İşareti Duyarlılık ve Bilgi Düzeyi Ölçümlenmesi Ölçeği

Güner, F. 82017). CE işaretinin önemi ve ithalatçı firmalar nezdinde bilinirliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yüce, A., ve Korucuk, N. (2020). Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4),3569-3581.https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1059

Çok Boyutlu Çalışan Sesi Ölçeği

Begum, S. (2017). Çalışan sesi: Çok boyutlu bir ölçek geliştirme (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

COVID-19 ALGILANAN RİSK ÖLÇEĞİ

Baltacı, A. (2021). The effect of consumers’ perceived risk from the COVID-19 pandemic on their stockpiling behaviour: An evaluation from the framework of planned behaviour theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.

COVID-19'dan Algılanan Risk ve Stokçuluk Davranışı

Baltacı, A. (2021). The effect of consumers’ perceived risk from the COVID-19 pandemic on their stockpiling behaviour: An evaluation from the framework of planned behaviour theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.

Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği

Orçanlı, K. (2021). Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1426-1437. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi