TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 480 İktisadi ve İdari Bilimler

247 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık İnovasyon Ölçeği

Yücel, D. & Halis, M. (2022). Açık İnovasyon: Ölçek uyarlama çalışması. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 6(11), 112-126. https://foi.org/10.55775/ijemi.1148481

Adölesanlarda Meyve-Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S. , Ergün, A. ve Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve-sebze tüketimi için değişim süreci ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 3(2) , 106-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/25146/265519

Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği

Gerçek, M ve Atay Elmas, S. (2017). Rothwell ve Arnold'ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 91-103.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Algılanan VUCA Maruziyeti Ölçeği

Döner, E., & Efeoğlu, E. (2023). Being Affected By VUCA Factors? Developing The “Perceived VUCA Exposure” Scale. GAB Akademi, 3(5), 28–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.10448744  

Alışveriş Memnuniyeti Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Alışveriş Yönelimi Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği

Akgül, Y. (2017). Amaca yönelik pazarlama değerlendirmesi ve bir ölçek geliştirme denemesi (Doktora tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği

Özdemir, N. ve Kavak, B. (2021). B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 489 – 511.

Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek

Şentuna, B. & Çakı, F. (2020). Balıkesir örnekleminde bir ölçek geliştirme çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (3) , 2039-2061 . DOI: 10.15869/itobiad.726159

Banka Tercihini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Babasov, O. (2019).Tüketicilerin banka tercihini etkileyen faktörlerin tüketici sadakatine etkisinin incelenmesi: Azerbaycan örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği

Sağlam, H. İ. (2010). Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1190- 1200.

Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Ölçülmesi Ölçeği

Doğan, O., Bulut, Z. A., & Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4),659-678.

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Bireysel Düzeyde Organizasyonel Rezilyans Kapasitesi Ölçeği

Gerçek, M. ve Yılmaz Börekçi, D. (2017). Birey düzeyinde ilişkisel ve operasyonel rezilyans (yine/yenilenme) kapasitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 149-176. doi: 10.20491/isarder.2017.293

Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercih Nedenlerini Araştırma Anketi

Kaya, F. (2008). Kredi kartları ve bireysel müşterilerin kredi kartı tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bireysel Rekabetçilik Ölçeği

Günay, A., ve Çelik, R. (2020). Bireysel Rekabetçilik Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Eksayı), 42-49. https://doi.org/10.21076/vizyoner.772132

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algı Ölçeği

Güner, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 459-472. https://doi.org/10.25095/mufad.947815

Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Yönetişim Ölçeği

Yıkın, M. M., (2019), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Yönetişim: Yönetişim Bağlamında DAKA'nın TRB2 Bölgesi'nin Kalkınmasındaki Rolü (Yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Çalışan Performansı Ölçeği

Çelik, S., Çetinkaya B. Ö., Ekşili, N. (2022). Çalışan Performansı Ölçeğindeki ifadelerin karar ağacı algoritması ile belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 561-584. https://doi.org/10.30798/makuiibf.913478

Çalışma Arkadaşları Etkileşimi Ölçeği

Tortumlu, M. ve Uzunbacak, H. H. (2022). Çalışma Arkadaşları Etkileşimi: Bir ölçek uyarlama çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 143-157.

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği

Durmuşkaya, C., Erdoğan, E. (2021). Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği önerisi. Journal of Management and Economics Research, 19 (3), 139-172. Doi: 10.11611/yead.987469

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği Ölçeği

Ünüvar Ünlüoğlu, D. (2019). Avrupa sosyal şartı çerçevesinde Türkiye’de kadın işgücünün değerlendirilmesi: Eskişehir özel sağlık sektörü örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi