BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: BarOn ölçeği uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Karabulut
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Bir ölçüm yönteminin geçerliliği, ölçmeyi amaçladığı şeyi gerçekten ölçtüğü,
ölçülmesi istenmeyen şeylerin ise ölçülmediğiyle açıklanabilir (Bulduk, 2003).
Geçerlilik doğruluk ya da sonucun gerçekliğiyle ilgilidir ve aracın ölçmeyi amaçladığı
yapıyı ölçme derecesi olarak ifadelendirilebilir (Wiersma, 2000; Christensen, 2004,
Akt. Evrekli et. al., 2009). Yapı geçerliliği ise, ölçme aracının soyut bir olguyu ne
derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl, 2002, s.45). Bir başka deyişle, yapı
geçerliliği, elde edilen sonuçları ve bu sonuçların ölçülen olgu ile ne derece bağıntılı
olduğunu açıklar. BarOn DZ-t:ÇEF (K)’nın yapı geçerliliği, faktör analizi yöntemiyle
yapılmıştır. Faktör analizi genel anlamda çok sayıda değişkenden (maddeden) az
sayıda tanımlanabilen anlamlı yapılara ulaşmayı hedeflemektedir .

Güvenirlik: 

Güvenilirlik hesaplamaları için devamlılık katsayısı (test-tekrar test) ve iç tutarlılık
katsayıları (Spearman-Brown, Guttmann, Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Ölçek
puanların test-tekrar test güvenirliği için 520 çocuğa 4 hafta ara ile uygulamalar
yapılmış ve iki uygulamadaki alt ölçek puanları ile toplam ölçek puanları arasındaki
ilişkiler açıklanıştır. Ayrıca her bir faktöre ilişkin cronbach alpha güvenirlik katsayıları
hesaplanmış ve ölçeğin tamamına ilişkin iki yarım test güvenirliği (Spearman-Brown,
Guttmann) değerleri bulunmuştur. BarOn DZ-t:ÇEF (K)’nın adaptasyonu için bir dizi
çalışma gerçekleştirilmiştir.

Orijinal Form

Orijinal Form Geçerlik: 

GFI, AGFI ve CFI değerlerinin .80 ve .90 arasında olması yapının iyi
uyuma elverişli olmasını temsil eder; .90 ve üzeri değerler ise yeterli iyi uyumu
yansıtır (Corral & Calvete, 2000). RMSEA değerinin ise .05’ten düşük olması
mükemmel uyuma, .05-.08 arası değer alması kabul edilebilir uyuma .08 ile .10 arası
değer alması vasat uyuma işaret etmektedir (Hoe, 2008 Akt. Evrekli, et. al., 2009).
Buna göre, araştırmanın geçerlik çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, BarOn
DZ-t:ÇEF (K)’nın uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı; .80≤ α <1.00
aralığında ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi