TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anatomi Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan: Dilber POLAT


Yıl: 2006


Kaynak Adı: Anatomi Dersinde Portfolyo Kullanmanın Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Gazi Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Ankara


Ülke: Türkiye


DOI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Sorumlu Yazar: Dilber POLAT


İletişim: d.polat218@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Anatomi Tutum


Alt Boyutlar: Anatomi Dersinde Sergilenen Olumlu ve Olumsuz Davranışlar, Anatomi Dersine Bağlılık, Anatomi Dersine İlişkin Ön Yargılar, Anatomi Dersinin Gerekliliğine Olan İnanç


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Örnek bazı maddeler
1. Anatomi dersinin bir saatini bile kaçırsam üzülürüm
2. Anatomi dersi seçmeli olsaydı bile bu dersi alırdım.
11. Anatomi dersinde uykum gelir.
12. Anatomi dersine çalışırken sıkılırım.
13. Derste kullanılan materyallerden tiksinirim.
23. Anatomi ders saatinin daha fazla olması gerektiğine inanıyorum.


Kimlere Uygulanabilir: Anatomi okuyan tüm öğrenciler, İnsan Anatomisi dersi okuyan sağlık lisesi öğrencileri, lisans öğrencileri, Ön lisans Öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğrencileri


Derecelendirme: Ölçeğin derecelendirilmesi Ölçekten alınacak en düşük puan 24 en yüksek puan ise 120’dir. Ölçek 5’li Likert tipinde olup Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15, M17, M23, M24) (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Sık sık (5) Her zaman şeklinde derecelendirilirken, Olumsuz maddeler; (M4, M11, M12, M13, M14, M16, M18, M19, M20 M21, M22) (1) Her zaman (2) Sık sık (3) Bazen (4) Nadiren (5) Hiçbir zaman şeklinde derecelendirilmiştir.


Ölçek Puanlaması:

Tutum Düzeyleri;

24- 55 puan: Düşük Düzey Tutum
56-88 puan: Orta Düzey Tutum
89-120 puan: Yüksek Düzeyde Tutum olarak puanlanmalıdır.

Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15, M17, M23, M24)
Olumsuz maddeler; (M4, M11, M12, M13, M14, M16, M18, M19, M20 M21, M22)


Geçerlik:

Çalışmada kullanılacak madde havuzu belirlenirken; Anatomi dersi okutan farklı bölümden (Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği) gönüllü dördüncü sınıf öğrencilerinden 23 kişinin katıldığı bir gruba anatomi dersi ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlar içeren birer kompozisyon yazmaları rica edilmiştir. Kompozisyonlar tahlil edilerek Anatomi dersine ilişkin ve tutumunu etkilediği düşünülen 34 cümle belirlenmiş ve bu ifadeler dil ve kapsam geçerliği için biri dil, ikisi alan eğitimcisi olmak üzere üç uzman görüşüne sunulmuştur. Maddelerin uyum katsayısını belirlemek amacı ile alan eğitimcisi uzmanlardan her bir maddeyi bu ölçeği temsil etmesi bağlamında 1-10 arasında puanlamaları istenmiştir. Hesaplanan Cohen Kappa katsayısı 0,79 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma sonunda 34 maddeden 7 tanesi dil ve kapsam geçerliği dışında kalması nedeniyle taslak ölçekten çıkarılmış 27 madde kalmıştır.


Güvenirlik:

Söz konusu 27 madde daha önce Anatomi dersi okumuş olan Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerindeki öğrencilerden 242 kişi katılmış, elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonunda bir madde, madde yük değeri 0,40’tan düşük olduğu, iki madde ise ayrışmamış (binişik) madde olduğu için ölçekten düşürülmüştür. Kalan 13’ü olumlu, 11’i olumsuz toplam 24 madde madde yük değeri 0,41 ile 0,79 arasında değişen dört alt boyuta yüklenmiştir. Aşağıda alt boyutlar ilgili maddeler ve güvenirlik düzeyleri sunulmuştur.

Ölçek Alt Boyutları, maddeleri ve güvenirlik katsayıları
Alt boyut Maddeler Güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha
1.Alt boyut: Anatomi dersine bağlılık M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M17, M23, M24 0,68
2.Alt boyut: Anatomi dersinde sergilenen olumlu ve olumsuz davranışlar M4, M11, M12, M22 0,77
3.Alt boyut: Anatomi dersine ilişkin ön yargılar M13, M14, M15, M16, 0,81
4.Alt boyut Anatomi dersinin gerekliliğine olan inanç M18, M19, M20, M21 0,79
Toplam Ölçek 0,75


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi