Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965
Sorumlu Yazar: 
Duygu Dinçer
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek boyut ve 5 madde
Mutluluğa ulaşmak için üzüntülere, güçlüklere ve talihsizliklere katlanmak gerekir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum 7= Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puanlar, acı verici yaşantıların olumlu kişisel dönüşüme (kişinin kendisini geliştirmesine ve olgunlaştırmasına) hizmet ettiği yönündeki inançların yüksekliğine işaret etmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin Türkçe’ye çevrilmesinde standart çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal formu İngilizce ve Türkçe’yi iyi düzeyde bilen psikoloji ve eğitim bilimleri alanlarından 10 uzmana çevirtilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik ve İngilizce öğretmenliği alanından 4 uzman bu Türkçe formu geri çeviri yöntemi yoluyla yeniden İngilizce’ye çevirmiştir. Bu formlar araştırmacılar tarafından gözden geçirilip karşılaştırılmış ve ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirme sırasında her bir maddenin Türkçe’deki en iyi karşılığı esas alınmıştır. Maddelerin anlaşılabilir ve kolay okunabilir olmasına dikkat edilmiştir.
Ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu, öğretim elemanları tarafından belirlenen ve iyi düzeyde İngilizce bildikleri varsayılan 36 üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisine iki hafta ara ile uygulanmıştır. Öğrenciler ölçek maddelerini yanıtlarken kendileri için bir rumuz belirlemiş ve her iki uygulamada da bu rumuzları kullanmışlardır. Türkçe ve orijinal formundaki maddelerin puanları arasındaki korelasyonlar .70 ile .83 (p < 0.01) arasında sıralanmaktadır. Türkçe ve İngilizce formların toplam puanları ara-sındaki korelasyon ise .92’dir.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizleri uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur (x²/sd=2.522, CFI=.990, NNFI=.984, GFI=.985, AGFI=.945, IFI=.990, RFI=.959, RMR=.072, RMSEA=.073).

Güvenirlik: 

Güvenirliği test etmek üzere Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test katsayıları hesaplanmıştır. Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısının .84, test-tekrar test korelasyon katsayının .75 olduğu saptanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Transformatıve Power Of Sufferıng Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Joshanloo, M. (2014). Differences in the endorsement of various conceptions of well-being between two Iranian groups. Psychology of Religion and Spirituality, 6(2), 138-149

Orijinal Form Geçerlik: 

Ölçeğin beş maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı sergilediği görülmüştür. Ayrıca dönüştürücü acı ile mutluluk/saadet (eudaimonism) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .69 ve .73 olduğu görülmüştür. Joshanloo tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .66 ve .75 olduğu, madde-toplam korelasyonlarının .42 ile 62 arasında değiştiği görülmüştür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi