TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 320 Eğitim Programları

100 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği

Gencer, N. (2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi (AÖTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1771-1798.

Akran İlişkileri Ölçeği

Bapoğlu-Dümenci, S.S. ve Gürsoy, F. (2019). Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2(2) , 64-70.

Alan Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği

Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan-odaklı epistemolojik inançlarının incelenmesi. (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Anadili Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Ölçeği

Aşıçı, M. (1996). İlkokul 4.-5. Sınıflarda anadili öğretiminde karşılaşılan problemler ve öneriler (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğrenci Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğretmen Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Veli Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. (2019). Ortaöğretimde bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin program, süreç ve ürün açısından incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testi

Şahin-Kalyon, D. (2020). Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2019-2043. doi: 10.24106/kefdergi.757177

Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği

Usta, İ., Uysal, Ö., & Okur, M. R. (2016). Çevrimiçi öğrenme tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Journal of International Social Research, 9(43),2215-2222.

Ders Öğretimini Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dersleri Genel Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Digital Educational Game Usage Scale

Sarıgöz, O., Bolat, Y. & Alkan, S. (2018). Digital Educational Game Usage Scale: Adapting to Turkish, validity and reliability study. World Journal of Education, 8(5), 130-139.

Düşünme Stilleri Ölçeği

Buluş, M. (2006). Assessment of thinking styles in the theory of mental self-government, academic achievement and student teachers’ characteristics. Eğitim ve Bilim, 31 (139), 35-48.

Edmodo Tutum Ölçeği

Yünkül, E.,ve Çankaya, S. (2017). Students’ attitudes towards Edmodo, a social learning network: A scale development study. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(2), 16-29.

Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeği

Polat, M. ve Güven, M. (2017). Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 16(2), 848-859.

Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği

Aytaç, A., ve Uyangör, N. (2020). Eğitim felsefesi eğilimleri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. A. Doğanay ve O. Kutlu (Editörler). Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları II içinde (s. 147-161). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Eğitim İnançları Ölçeği

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.

Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği

Bolat, Y. (2017). Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12(18), 121-138. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103 ISSN: 1308-2140.

Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği

Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. ve Yüksel, S. (2008). Drama lideri olarak öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 169-196.

Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Demircioğlu, E. (2012). Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği'nin uyarlama çalışması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği

Yılmaz Özelçi, S. (2012). Eleştirel düşünme tutumuna etki eden faktörler: Sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Fen Bilimleri Dersinde Fizik Konularına Yönelik Tutum Ölçeği

Fidan, M. (2018). Artırılmış gerçeklikle desteklenmiş probleme dayalı fen öğretiminin akademik başarı, kalıcılık, tutum ve öz-yeterlik inancına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Güvenç, H. (2016). Lise öğrencileri için Finansal Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 847-863.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi