TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 120 Yetenek ve Başarı

133 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Azim Ölçeği

Sağkal, A., Soylu,Y., Pamukçu, B., ve Özdemir, Y. (2020). Akademik Azim Ölçeği'nin (AAÖ) Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 326-344. http://dx.doi.org/10.21764/ maeuefd.613223

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

Yıldız, S. (2018). Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. doi: 10.17240/aibuefd.2018.-400747.

Akademik Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özalp, U., Çetin, M. (2022). Academic Intellectual Capital Scale: A validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 9 (1), 138-164. Doi: 10.21449/ijate.946530

Akademik Öz Disiplin Ölçeği

Erduran Tekin, Ö., & Şal, F. (2023). Akademik Öz Disiplin Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(4), 942-953.

Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü iletişim Kurabilme Özyeterlik inancı Ölçeği

Özer, Ö., Çakır, Ö., & Uzun, N. B. (2019). Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 40–48. doi:10.2399/yod.18.024

Algılanan Akademik Başarısızlık Ölçeği

Bozgün, K., Can, F. & Baytemir, K. (2022). Adaptation of the triarchic model of grit scale and perceived academic underachievement scale into Turkish.International Journal of Psychology and Educational Studies.9(3): 691-705. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.3.736

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeği

Şirin, E. F. ve Sevilmiş, A. (2020). Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve genç sporcuların algılarına göre antrenörlerin pedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, 31(3), 106-120. https://doi.org/10.17644/sbd.670510

Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği

Çolak, R., ve Çolak, N. (2019). Başarı Motivasyonunu Artıran Faktörler Ölçeği. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeği

Ekici, M. & Çınar, M. (2020). Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10 (2) , 1017-1040 .   https://doi.org/10.18039/ajesi.725161

Bilimsel Araştırma Yetkinlik Ölçeği (BAYÖ)

Duru, P., & Örsal, Ö. (2021). Development of the scientific research competency scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 26(7), 684-700. https://doi.org/10.1177/17449871211020061

Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5(2), 1–21.

Bilişsel Yetenekler Testi Form-6

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Bir Marka Kişiliği Ölçeği

Dölarslan, E. Ş. (2012). Bir Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 67 (02) , 1-28 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002248

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Çalışanın Sürdürülebilir Performansı Ölçeği

Çilhoroz, Y., Topaktaş, G. ve Işık, O. (2023). Employee Sustainable Performance (ESP) Scale: Turkish validity-reliability study. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 80(1), 89-100.

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi