TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Aile

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL)

Eser, E., Yüksel, H., Baydur, H., Erhart, M., Saatlı, G., Cengiz-Özyurt, B., ... Ravens-Sieberer, U. (2008). Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4), 409-417.

Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği

Kürtüncü, M., ve Arslan, N. (2020). Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 267-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.669779

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği (MSLSS)

Şeten, C. (2012). Meta-analiz:Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeğinin (MSLSS) güvenilirlik genelleştirmesine ilişkin bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği

Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60.

Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksi

Korkut, Y. (2007). Ferrans ve Powers' ın Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 44(1), 14-18.

Ekolojik Kurama Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği

Özenç, E. ve Doğan, C. (2014). Ekolojik Kurama Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği’nin (EKDİOYÖ) geliştirilmesi ve geçerlik güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 2239-2258. doi:10.12738/estp.2014.6.1791

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği

Altıncelep, S., Şahin, M. ve Çelenay, E. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Yeni Bir Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 697-708). İzmir, Türkiye.

Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu

Duran Mucuk M. ve Şahin E.S.,(2022), Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu’nun (GYÖ- EF) geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği, 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Özet Kitapçığı, ss:194-195. https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/dosyalar/files/PDR%20Kongre%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%202022(1).pdf

Kültürel Bileşenler Envanteri

Razi, S. (2012). Developing the inventory of cultural components to assess perception in language learning. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 6(2), 169-186.

Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeği

Özbek, S. (2019). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeğinin geliştirilmesi [Doktora tezi]. Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)

Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). “Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması”. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(30): 399-410

Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği

Tanko, Ç., Ekşi, F., Hatun, O. ve Ekşi, H. (2021). Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 16-29. https://doi.org/10.12984/egeefd.793597

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeği

Yıldız, M. (2020). Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 4(1), 7-13.

Sosyal Sağlık Ölçeği

Erkoç, B. (2021). Sosyal Sağlık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), 1455-1466.

Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ)

Akkaya, C., Sarandöl, A., Esen-Danacı, A., Sivrioğlu, E.Y., Kaya, E. ve Kırlı, S. (2008). Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 292-299.

Üniversite Öğrencileri İçin Problem Tarama Envanteri

Ültanır, E. (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geliştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 23-32.

Weiss İşlevsel Bozulma Derecelendirme Ölçeği – Ebeveyn İfadesi

Tarakçıoğlu, M.C., Çakın Memik, N., Olgun, N., Aydemir, Ö.,& Weiss, M.D. (2015). Turkish validity and reliability study of the Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 7 (2), 129–139. https://doi.org/10.1007/s12402-014-0158-6.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi