Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. ve Doğan, T. (2012). İş yaşamında öznel iyi oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1): 49-55

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

17 madde ve 2 alt boyut
İşe istek duyma(6)
Adanma(5)
İşe yoğunlaşma(6)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.

Çeviri Süreci: 

UWES'in Türkçe uyarlaması için öncelikle Wilmar Schaufeli' den gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra ölçeğin İngilizce'den Türkçe'ye çeviri aşamasına geçilmiştir. Buna göre ölçeğin İngilizce formu, her iki dile de hakim üç kişi tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve elde edilen çeviriler araştırmacılar tarafından incelenerek tartışılmıştır. Elde edilen Türkçe form her iki dile de hakim başka bir akademisyen tarafından tekrar İngilizce'ye çevrilmiş ve elde edilen formla orijinal form karşılaştırılarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. Sonuç olarak Türkçe formun özgün forma eşdeğer olduğu kabul edilerek uygulamalara geçilmiştir. Veri toplama araçları, farklı iş ve mesleklerden, halen aktif olarak çalışan kişilere yüz yüze ve e-mail yoluyla uygulanmıştır. UWES'in psikometrik nitelikleri doğrulayıcı faktör analizi, test tekrar test ve iç tutarlık yöntemleriyle incelenmiştir.

Geçerlik: 

Bu çalışmada ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı, üç faktörlü model için x 2/sd (380.95/110)=3.46 olarak, tek faktörlü model için ise x2/sd (838.19/119)=7.04 olarak bulunmuştur. DFA'da modelin uyum yeterliğini ortaya koymak üzere birçok uyum indeksi kullanılmaktadır.

Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi