Sahtekârlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Yalnız, A., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2015). Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 50, 309-315.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek boyutlu ve 7 maddeden oluşmuştur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçeği 5’li likert tipi bir derecelendirmeye (1 Kesinlikle hayır – 5 Kesinlikle evet) sahiptir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 35 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Bu çalışmada, Leary ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilen SÖ’nün Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu sahtekârlık modelinin uyum indekslerine bakıldığında iyi uyum verdiği görülmektedir. Ancak madde 5 ile madde 3 ve madde 6 arasına hata kovaryansları tanımlanarak bu indeksler elde edilmiştir. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ile model-veri uyumuna ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları Ki-kare (x²), x²/sd, RMSEA, RMR, GFI ve AGFI’dir. Hesaplanan x²/df oranının 5’ten küçük olması, GFI ve AGFI değerlerinin .90’dan yüksek olması, SRMR değerinin ise .05’ten düşük çıkması, model-veri uyumunu göstermektedir (Marsh & Hocevar, 1988). Bununla birlikte, GFI’nin .85’ten, AGFI’nin .80’den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin .10’dan düşük çıkması, model veri uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak görülmektedir (Marsh, Balla, & McDonald, 1988).

Çeviri Süreci: 

İlk olarak, ölçeği uyarlamak için elektronik posta aracılığıyla izin alınmıştır. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen 4 öğretim üyesi tarafından önce Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ise Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki formun tutarlılığı dil ve gramer açısından incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. İkinci aşamada, Türkçe form psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesi tarafından tartışılmış ve son düzenlemeler yapılarak ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Araştırmada ölçeğin geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği kapsamında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç-tutarlılık ve madde analizi için düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 20.0 ve LISREL 8.54 (Joreskog & Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.

Geçerlik: 

Sahtekârlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 7 maddeden oluşan, tek boyutlu SÖ’nün iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 33.54, sd= 12, RMSEA= .077, RFI= .97, GFI= .97, AGFI= .93, SRMR= .031).

Güvenirlik: 

Sahtekârlık Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .60 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Impostorism Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi