Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Atila, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye, sınıf bağlılığı ve okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin analizi. [Doktora tezi]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fulya ATİLA
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği (PSAÖ)
Özyeterlilik boyutunda 4 madde,
Umut boyutunda 4 madde,
Psikolojik dayanıklılık boyutunda 5 madde,
İyimserlik boyutunda 4 madde olmak üzere 4 alt boyuttan ve toplam 17
maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (“1 = Beni Hiç Tanımlamıyor”, “2 = Beni Az Tanımlıyor”, “3 = Beni Orta Derecede Tanımlıyor”, “4 = Beni İyi Tanımlıyor”, “5 = Beni Çok İyi Tanımlıyor”)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçme aracından yer alan soruların tamamı olumlu ifadelerden oluşmakta ve ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanların artması üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye algılarının yüksek olduğunu, azalması ise
üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye algılarının düşük olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri. 904 ve Bartlett testi sonucu anlamlı bulunmuştur. Varimax döndürmesi neticesinde elde edilen 17 madde ve 4 alt boyutlu ölçeğin toplam varyansın %58,93’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Yapılan ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) ise : χ2=463.294, p=.000, sd=115, χ2/sd=4.029, RMSEA=0.058, NFI=0.91, CFI=0.93, GFI=0.94, RMR=0.037 bulunarak elde edilen yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tümü için “.88” olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç nihai ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi