Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Aybek, H. (2019). Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hülya Aybek
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Öğrenene aktif bir öğrenme ortamı sunuyor.
Tıp eğitimime önemli katkılar sağlıyor.
33 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Likert tipi bir ölçektir.Hiç katılmıyorum = 1” , “Az katılıyorum = 2”, “Orta düzeyde katılıyorum = 3”, “Katılıyorum = 4” ve “Tamamen katılıyorum = 5” olarak puanlanmıştır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki maddeyi okuyan öğrencilerin o maddedeki eylemi gerçekleştirme sıklığını göz önünde bulundurarak cevap vermeleri beklenmektedir. Maddelerin içerdiği eylem sıklıkları “Hiç katılmıyorum = 1” , “Az katılıyorum = 2”, “Orta düzeyde katılıyorum = 3”, “Katılıyorum = 4” ve “Tamamen katılıyorum = 5” olarak puanlanmıştır. Ölçeğin toplam puanı, 33 maddeye verilen cevapların puanlama sistemine göre toplanması ile elde edilmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan; 33x5 = 165, en düşük puan; 33x1 = 33 olarak belirlenmiştir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Toplam puanın büyüklük derecesi, öğrencilerin probleme dayalı öğrenmeye yönelik olumlu görüşlere sahip olma derecesi şeklinde değerlendirilmiştir. Verilerin daha anlamlı olarak yorumlanması için “Seçenek sayısı – 1 / Seçenek sayısı” formülü kullanılarak, ölçme aracına verilen cevapların aralık katsayıları belirlenmiştir (Akduman, Hatipoğlu ve Yüksekbilgili, 2015). Elde edilen aralık katsayıları aşağıdaki Tablo 3.2’de verilmiştir.

Tablo 3.2. Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeğine ait aralık katsayıları
Ölçek Değeri Aralık Değerleri Düzey
1 1.00 - 1.79 Hiç Katılmıyorum
2 1.80 – 2.59 Az katılıyorum
3 2.60 – 3.39 Orta düzeyde katılıyorum
4 3.40 – 4.19 Katılıyorum
5 4.20 – 5.00 Tamamen katılıyorum

Geçerlik: 

Araştırmacı tarafından üç boyutlu olarak geliştirilen “Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeği” nin üç boyuttan meydana geldiği bu araştırmada doğrulanmak istenmiştir. Bu amaçla, elde edilen veriler üzerinde “Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeği” için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapılmadan önce, verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. KMO değeri “0,949” ve Bartlett’s Test of Sphericity değeri 5111,259 olarak bulunmuştur (p < 0.01). İstatistiksel olarak anlamlı bulunan bu değer, elde edilen veriler ile doğrulayıcı faktör analizi yapılabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir (Kline, 2005). Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin uyum indeksleri kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın ölçüm modeli AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiş ve yapısalcı eşitlik modeli aşağıdaki Şekil 1’de verilmiştir (MG = Mesleki Gelişim, KG = Kişisel Gelişim, OS = Öğrenme Süreci).

Elde edilen analiz sonuçlara göre χ2 /df oranı 2,590 olarak hesaplanmıştır (χ2 =1274,305, sd = 492, p=0,000). χ2 /df oranının 5 ve daha düşük olması model veri uyumu için yeterli olarak görülmektedir (Schumacker ve Lomox, 2004; Wang, Lin, v.d., 2006). Diğer yandan, , χ2 /df oranının 3’den küçük olması model – veri uyumunun yüksekliğini göstermektedir (Schumacker ve Lomox , 2004). Bu araştırmada elde edilen 2,590χ2 /df değeri, ölçme aracının üç boyutlu olduğunun önemli bir göstergesidir. Diğer bir önemli indeks olan RMR 0,063 olarak elde edilmiştir. RMR indeksinin 0 ile 1 arasında olması gerekir (Golob, 2003). Modelin uyumunu değerlendirmek için diğer uyum iyiliği indeksleri hesaplanmış ve aşağıdaki Tablo 3.5’de verilmiştir.
Tablo 3.4. Ölçüm modeline ait uyum indeks değerleri
Model Uygunluk Değerleri Olması Gereken Ölçülen Değer
χ2 / df ≤ 5,00 2,590
GFI (Goodness of Fit) ≥ 0,90 0,783
AGFI (AdjustedGoodness of fit) ≥ 0,90 0,753
NFI (Normed Fit Index) ≥ 0,90 0,760
RFI (Relative Fit Index) ≥ 0,90 0,743
CFI (Comperative Fit Index) ≥ 0,90 0,837
IFI (Incremental Fit Index) ≥ 0,90 0,838
TLI (Tucker – Lewis Index) ≤ 0,90 0,825
RMR (RootMeanSquareResidual) 0 - 1 0.063
RMSEA (RootMeanSquareError of Approximation) 0.00 – 0.08 0.072
Söz konusu indekslerin 0,80 ile 0,90 arasında olması genel kabul görürken 0,90’ın üzerinde olması iyi uyumu ifade etmektedir (Yap ve Khong, 2006; Wang, Lin, v.d., 2006). RMSEA analiz sonucunda 0,072 olarak belirlenmiştir. RMSEA indeksinin 0,10’un altında olması veri model uyumunun kabul edilebilir seviyede olduğunu, 0,05’in altında olması ise uyumun yüksekliğinin bir işaretidir (Bayram, 2013). χ2 /df, RMSEA ve RMR değerlerine bakarak, ölçme aracının üç boyuttan meydana geldiği söylenebilir

Güvenirlik: 

Belirlenen bu faktörün güvenirlik derecelerini belirlemek amacı ile ölçme aracının tamamı ve her bir alt boyut için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, “Mesleki Gelişim” alt boyutuna ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,837, “Kişisel Gelişim” alt boyutuna ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,904, “Öğrenme Süreci” ile ilgili alt boyuta ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,856 olarak elde edilmiştir. Ölçme aracının tamamı ile ilgili Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,951 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi