Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Çetintaş, İ., & Kostak M.A. (2019). Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Sorumlu Yazar: 
İsmail ÇETİNTAŞ
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
0= Hiçbir zaman, 1= Bazen, 2= Sık sık, 3= Her zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0-100 puan arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek maddelerinden alınan puan ortalaması 100 ile çarpılıp 3’e bölünerek sonuçlar 0-100 puan arasında değerlendirilmektedir. Ölçek alt boyutlarının puanlaması ve değerlendirilmesi de aynı şekilde yapılmaktadır. Ölçekten
alınan puanın artması diyabetin aileye negatif etkisinin arttığını göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin dil geçerliği çalışması kapsamında çeviri-geri çeviri yöntemi kullanıldı. Bu kapsamda Türkçe’yi ve İngilizce’yi iyi düzeyde bilen 3 dil bilimci ve araştırmacılar tarafından ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi birbirlerinden bağımsız olarak yapıldı (ileri çeviri). Türkçe çeviriler araştırmacılar tarafından karşılaştırılarak en uygun sözcük ve tümceler seçilerek tek form haline getirildi. İki dili de iyi düzeyde bilen, ölçeğin orijinalini daha önce görmeyen farklı 3 dil bilimci tarafından ölçek İngilizceye geri çevrildi (geri çeviri). Geri çeviri İngilizce ölçek, ölçeği geliştiren Michelle Katz’e (sorumlu yazar) e-posta yolu ile gönderildi. Son olarak Türkçe ölçek, dil bilgisi ve anlaşılabilirlik açısından iki Türk dili uzmanı öğretim üyesi tarafından incelendikten sonra öneriler doğrultusunda ölçekte anlam ve kavram değişikliği yaratmadan bazı sözcüklerde (örneğin; 6.maddede yapma biçimini= yapmasını şeklinde değiştirildi) değişiklikler yapıldı.

Geçerlik: 

Ölçek için uzman görüşlerine başvurularak kapsam geçerliği değerlendirildi. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeskleri hesaplandı. Tüm kapsam geçerlik indeksleri 0,80 ve üzerinde bulunarak ölçeğin kapsam geçerliği sağlandı. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda faktör yüklerinin tümü 0,40 ve üzeri bulundu. Faktör analizi ile hesaplanan iyi uyum indesklerinin genelinin iyi uyum sağladığı saptandı. Sonuç olarak Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği'nin yapı geçerliği sağlandı.

Güvenirlik: 

Ölçek ve alt boyutlarına ait test ve tekrar test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ölçekten alınan puanlarda zamana bağlı bir değişim olmadı. Ölçeğin tutarlılığını belirlemek amacı ile yapılan sınıf içi korelasyon katsayısı hesaplamalarında, test-tekrar test uygulamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlı pozitif yönde güçlü bir ilişki vardı. Tekrarlı ölçümler arası ilişki vardı. Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği’nin Cronbach Alfa katsayısı 0,881 bulundu.Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği’nin madde toplam puan korelasyonlarının 0,342-0,725
arasında değiştiği belirlendi. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Diyabetin Aileye Etkisi Ölçeği'nin güvenilir bir araç olduğu görüldü.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi