TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Fatih Ayaz


Yıl
2016


Kaynak Adı
Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
15


Sayı
57


Sayfa Aralığı
463-471


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000179401/5000163634


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595


Sorumlu Yazar
Mehmet Fatih Ayaz


İletişim
mf_ayaz@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Algı Ölçeği, Çokkültürlülük, Öğretmen adayları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyutlu ve 25 madde
Eğitim sistemi, ülkede var olan tüm etnik kimliklerin zenginliğini kapsayacak şekilde olmalıdır.


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmen Adayları


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

AFA sonuçlarını doğrulamak ve ölçüm modelini değerlendirmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)kullanılmıştır. DFA’da sınanan modelin sınanması amacıyla kullanılan uyum indeksleri,Ki-Kare Uyum Testi, Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (RMSEA), Đyilik Uyum Đndeksi (GFI), Karşılaştırmalı Uyum indeksi (CFI) ve Düzeltilmiş Đyilik Uyum Đndeksi (AGFI) olarak belirlenmiştir.


Geçerlik

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim ile ilgili bilgi, anlayış ve düşüncelerinin genel olarak öğretmenlik eğitimi aldıkları zamanlarda oluştuğu söylenebilir. Öğretmenlik eğitimi döneminde elde edilen bilgilerin ve anlayışların öğretmen adaylarının çokkültürlülük algılarını belirlemede çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan literatür taraması kapsamında konu ile ilgili öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının çokkültürlülük algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen Çokkültürlülük Algı Ölçeği’nin(ÇAÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır.


Güvenirlik

Uyum geçerliği kapsamında, katılımcıların ÇAÖ ile ÖÇTÖ veri toplama araçlarından aldıkları puanlar arasındaki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu hesaplanmıştır. Korelasyon değerleri .70 ile 1 aralığında olan değerler güçlü ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca ÇAÖ kullanılarak elde edilen ölçümlerin güvenirliği Cronbach Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split Half değerleri ölçülerek hesaplanmıştır. Araştırmada; AFA, uyum geçerliği, güvenirlik analizleri için SPSS 20.0, DFA ile ilgili hesaplamalar için ise LISREL 8.54 paket programı kullanılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi