Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fatih Ayaz
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek boyutlu ve 25 madde
Eğitim sistemi, ülkede var olan tüm etnik kimliklerin zenginliğini kapsayacak şekilde olmalıdır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

AFA sonuçlarını doğrulamak ve ölçüm modelini değerlendirmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)kullanılmıştır. DFA’da sınanan modelin sınanması amacıyla kullanılan uyum indeksleri,Ki-Kare Uyum Testi, Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (RMSEA), Đyilik Uyum Đndeksi (GFI), Karşılaştırmalı Uyum indeksi (CFI) ve Düzeltilmiş Đyilik Uyum Đndeksi (AGFI) olarak belirlenmiştir.

Geçerlik: 

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim ile ilgili bilgi, anlayış ve düşüncelerinin genel olarak öğretmenlik eğitimi aldıkları zamanlarda oluştuğu söylenebilir. Öğretmenlik eğitimi döneminde elde edilen bilgilerin ve anlayışların öğretmen adaylarının çokkültürlülük algılarını belirlemede çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan literatür taraması kapsamında konu ile ilgili öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının çokkültürlülük algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen Çokkültürlülük Algı Ölçeği’nin(ÇAÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Uyum geçerliği kapsamında, katılımcıların ÇAÖ ile ÖÇTÖ veri toplama araçlarından aldıkları puanlar arasındaki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu hesaplanmıştır. Korelasyon değerleri .70 ile 1 aralığında olan değerler güçlü ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca ÇAÖ kullanılarak elde edilen ölçümlerin güvenirliği Cronbach Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split Half değerleri ölçülerek hesaplanmıştır. Araştırmada; AFA, uyum geçerliği, güvenirlik analizleri için SPSS 20.0, DFA ile ilgili hesaplamalar için ise LISREL 8.54 paket programı kullanılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi