TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü
Bildiri


Kaynak/Referans

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Kuşcu, B. (2018). Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire-30: Adaptation and Psychometric Properties of the Turkish Version [Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30’un Türkçeye uyarlanması ve psikometrik Özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 483-487). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.


Geliştiren/Uyarlayan
Halil Ekşi, Çınar Kaya, Büşra Kuşçu


Yıl
2018


Kaynak Adı
Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30'un Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri


Şehir
Manisa


Ülke
Türkiye


Ay
Mayıs


Sempozyum / Kongre Adı
8.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi


Bildiri Türü
Özet Bildiri


Link:
http://cok-boyutlu-yasantisal-kacinma-olcegi-30-toad_1.pdf


Dosyalar

Bildiri
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Sorumlu Yazar
Çınar Kaya


İletişim
cinarkya@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Yaşantısal Kaçınma


Alt Boyutlar
Baskılama/İnkar, Davranışsal Kaçınma, Dikkat Dağıtma/Bastırma, Erteleme, Sıkıntıdan Hoşlanmama, Sıkıntıya Katlanma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

6 alt boyut 30 madde

Davranışsal Kaçınma ( 5 m ) :Beni rahatsız edeceğini düşündüğüm bir şeyi yapmam.

Sıkıntıdan Hoşlanmama ( 5 m ) :Eğer sihirli bir şekilde bütün acı veren anılarımı silebilseydim, bunu yapardım.

Erteleme ( 5 m ) :Yapılması gereken ama hoşuma gitmeyen şeyleri erteleme eğilimindeyim

Dikkat Dağıtma/Bastırma ( 5 m ) :Olumsuz düşünceler aklıma geldiğinde kafamı başka şeylerle meşgul etmeye çalışırım.

Baskılama/İnkar ( 5 m ) :Başkalarının bana hislerimi bastırdığımı söylediği olmuştur.

Sıkıntıya Katlanma ( 5 m ) :Rahatsız hissettiğim zaman bile değer verdiğim şeyler için uğraşmaktan vazgeçmem.Kimlere Uygulanabilir
18-32 Yaş Arası Yetişkinler


Derecelendirme
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

15.madde ters puanlandı.Ölçek Değerlendirmesi

Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği’nin madde ayırt ediciliği için madde-toplam korelasyonları hesaplandı. Yapılan analiz sonucuna göre ölçeğin alt ölçekleri için hesaplanan düzeltilmiş madde alt ölçek puanı korelasyonları ters kodlanan 15. maddenin dışındaki maddeler için .39 ila .75 arası değerlerde değişmekte. 15. maddenin madde-alt ölçek korelasyonu .14 düzeyindedir ve istatistiksel açıdan anlamlı.Çeviri Süreci

Ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecinde; ilk aşamada ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen ve psikolojik danışma alanında çalışan 3 uzman ve alan dışından bir uzman ve ayrıca bir profesyonel çevirmen tarafından önce Türkçeye çevrildi. Daha sonra ise Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki formun tutarlılığı dil ve gramer açısından incelendi. Üç araştırmacı tarafından yapılan bir oturumda maddelerin çevirisine son halleri verildi. Hazırlanan Türkçe form, KKT eğitimcisi Dr. Fatih Yavuz’a gönderildi. Yavuz’un önerilerine dayalı olarak son hali verilen Türkçe Form çoğaltılarak üniversite öğrencilerine gerekli açıklama yapıldıktan sonra uygulandı ve formlar toplanarak, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması sağlandı.Geçerlik

Ölçeğin tek boyutlu yapısının elde edilen verilerle ne derece uyumlu olduğunu belirlemek için AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı. DFA sonuçlarına göre Ölçeğin orijinal formundaki 6 faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizinde kabul edilebilir düzeyde uyum değerlerine sahip.Uyum geçerliği için alt ölçek skorları ile Kabul ve Eylem Formu II aracılığıyla hesaplanan yaşantısal kaçınma skorları arasında hesaplanan korelasyon katsayıları sıkıntıya katlanma alt ölçeği dışındaki ölçekler için anlamlı ve .27 ila .60 arasındaki değerlerde bulundu.Güvenirlik

ÇBYKÖ için hesaplanan alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları davranışsal kaçınma, sıkıntıdan hoşlanmama, erteleme, dikkat dağıtma /bastırma, baskılama/inkâr ve sıkıntıya katlanma alt ölçekleri için sırasıyla .79, .76, .78, .87, .81 ve .85 olarak hesaplandı.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Multidimensional Experiential Avoidance Scale-30


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Ölçek Yazarlar
Camilo Ruggero, Michael Chmielewski, Roman Kotov, Wakiza Gámez


Orijinal Ölçek Yıl
2011


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Makale


Orijinal Ölçek DOI
10.1037/t03734-000


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi