TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Halil Ekşi

Halil Ekşi

TOAD’ın kurucusu ve sahibi olan yazar, 1970 Rize-İkizdere doğumludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra,1987 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1996 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yaptıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiştir. 1998 yılında yüksek lisansı, 2001 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2005 yılı sonunda ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006-2011 yılları arasında doçent olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren profesör unvanı elde eden yazar, hâlihazırda aynı üniversitede öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Özel çalışma alanı ise psikolojik perspektiften ahlâk/moral gelişimi, araştırma yöntemleri ve eğitimi ile manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlıktır.

94 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Kuşcu, B. (2018). Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire-30: Adaptation and Psychometric Properties of the Turkish Version [Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30’un Türkçeye uyarlanması ve psikometrik Özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 483-487). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Dini Başa Çıkma Ölçeği

Ekşi, H. & Sayın, M. (2016, May). The adaptation of Religious Coping Scale into Turkish language: A study of bilingual equivalance, validity and reliability. Paper presented at the AGP Humanities and Social Sciences Conference, BAU International Berlin University, Berlin, Germany.

Dini Başa çıkma Tarzları Ölçeği

Ekşi, H. (2001). Başaçıkma, dini başaçıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Eğitim, ilahiyat ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Durum Çaresizliği Ölçeği

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.  

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-8

Ekşi, H., &  Erik, C. (2023, 20-21 July). Difficulties in Emotion Regulation Scale-8: Adaptation to Turkish [Paper Presentation]. 2nd International Congress of Educational Sciences and Linguists, Warsaw, Poland

Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği

Arman, E. ve Ekşi, H. (2022). Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. M. Talas (Ed.), VII. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Bildirileri Kitabı içinde (s.722-735). Iksad Global Publications .

Ebeveyn Suçluluğu Ölçeği

Polat, M., Eryiğit, D., Aydoğdu, B. N., Ekşi, F., & Ekşi, H. (2022). Adapting the Guilt About Parenting Scale (GAPS) to Turkish culture: Validity and reliability study. Current Psychology, 1-9.

Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği

Bülbül, Ö., Türk Kurtça, T., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ebeveyn-birey kariyer hedefleri çelişkileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1085-1100. http://dx.doi.org/10.30703/cije.813116

Ergenler için Anhedoni Ölçeği

Sevim, F., & Ekşi, H. (2022). The Anhedonia Scale for Adolescents: Turkish validity and reliability study. In H. Çiftçi, & M. Y. Dörtbudak (Eds), 9. International Gap Summit Scientific Research Congress (pp. 505-516). Iksad Publications.

ERGENLER İÇİN DİJİTAL BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİ

Ekşi, H. ve Yüksel Z. E. (2023, 17-19 Kasım). “Teknoloji Çağında Genç Zihinler” Ergenler İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Türkiye.

Ergenler İçin Kapsamlı Bilinçli Farkındalık Deneyimleri Envanteri

Kırca, B. & Ekşi, H. (2018). Turkish adaptation of the comprehensive inventory of mindfulness experiences- adolescents: A reliability and validity study. SHS Web of Conferences 48. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184801038

Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ)

Özgenel, M., Canpolat, Ö. ve Ekşi, H. (2019). Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 629–662. doi: 10.15805/addicta.2019.6.3.0086

Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği

Akgün, N., Sevim, E., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(2), 102-109. DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.82905

Erteleme Eğilimleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Kaplan, Z.H. (2023) .Erteleme Eğilimleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. N. Akhmetov (Ed.), 4. Başkent International Conference On Multidisciplinary  Studies içinde (s.1598- 1607). Iksad Global.

Evrensel Sevgi Ölçeği

Ekşi, H. ve Bayramoğlu, S. (2023, 17-18 Haziran). Evrensel Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ö. Kuzukıran ve A.S. Aksöz (Ed.), 5. Uluslararası Marmara Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 115-128). ISARC.

Hasta Sağlık Anketi-4

Demirci, İ., Ekşi., H. (2018). Don't bother your pretty little head otherwise you can’t enjoy life. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Huzur Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(29), 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799 Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İçsel Spiritüellik Ölçeği

Ekşi, E., Kardaş, S. ve Akyol Koçoğlu, T. (2018). İçsel Spiritüellik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Bekir Yıldırım, Ed.), Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s.105). Muş.

İlişkide Yetkinlik Ölçeği: Kapsamlı Versiyonu

Ekşi, H., Yılmaz, B. ve Türk, T. (2018). İlişkide yetkinlik ölçeği: Kapsamlı versiyonunun Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.193-197). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.

İlişkisel Benlik Değişimi Ölçeği

Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri, İstanbul.

İnziva Eğilim Ölçeği

Kürüm- Yıldırım, B., Ekşi, H., Kardaş, S., & Ekşi, F. (2023). Through the inner world: Development and psychometric properties of reclusion tendency scale. Spiritual Psychology and Counseling, 8(1), 67–81. https://doi.org/10.37898/spc.2023.8.1.186

İş Yerinde Minnettarlık Ölçeği

Ekşi, H. ve Tonğuç, G. (2023, 20-23 Eylül). İş Yerinde Minnettarlık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. International Education Congress,  Ankara, Türkiye.

İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği

Keskinoğlu, M.Ş., Ekşi, F. ve Ekşi, H. (2019). “İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği”nı̇n uyarlanması. Journal of Turkish Studies, 14(3), 723-737. doi: 10.29228/TurkishStudies.22717

İyi Oluşun Spiritüel Göstergesi Ölçeği

Ekşi, H., Soyyiğit, Z. S. ve Kardaş, S. (2019). İyi oluşun spiritüel göstergesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. A. Ayten, H. Ekşi, M. Zengin ve N. Tınaz (Ed.), Sağlık hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik içinde (s. 317-327). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS)

Milson, A. J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi