TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Halil Ekşi

Halil Ekşi

TOAD’ın kurucusu ve sahibi olan yazar, 1970 Rize-İkizdere doğumludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra,1987 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1996 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yaptıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiştir. 1998 yılında yüksek lisansı, 2001 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2005 yılı sonunda ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006-2011 yılları arasında doçent olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren profesör unvanı elde eden yazar, hâlihazırda aynı üniversitede öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Özel çalışma alanı ise psikolojik perspektiften ahlâk/moral gelişimi, araştırma yöntemleri ve eğitimi ile manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlıktır.

70 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Hasta Sağlık Anketi-4

Demirci, İ., Ekşi., H. (2018). Don't bother your pretty little head otherwise you can’t enjoy life. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Huzur Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(29), 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799 Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İçsel Spiritüellik Ölçeği

Ekşi, E., Kardaş, S. ve Akyol Koçoğlu, T. (2018). İçsel Spiritüellik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Bekir Yıldırım, Ed.), Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s.105). Muş.

İlişkide Yetkinlik Ölçeği: Kapsamlı Versiyonu

Ekşi, H., Yılmaz, B. ve Türk, T. (2018). İlişkide yetkinlik ölçeği: Kapsamlı versiyonunun Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.193-197). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne.

İlişkisel Benlik Değişimi Ölçeği

Dinçer, D., Ekşi, H. ve Aron, A. (2017, Mayıs). Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri, İstanbul.

İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği

Keskinoğlu, M.Ş., Ekşi, F. ve Ekşi, H. (2019). “İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği”nı̇n uyarlanması. Journal of Turkish Studies, 14(3), 723-737. doi: 10.29228/TurkishStudies.22717

İyi Oluşun Spiritüel Göstergesi Ölçeği

Ekşi, H., Soyyiğit, Z. S. ve Kardaş, S. (2019). İyi oluşun spiritüel göstergesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. A. Ayten, H. Ekşi, M. Zengin ve N. Tınaz (Ed.), Sağlık hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik içinde (s. 317-327). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS)

Milson, A. J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

Karakter Gelişim İndeksi

Ekşi, H , Demirci, İ , Kaya, Ç . ve Ekşi, F . (2017). Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500. https://doi.org/10.12984/egeefd.284832

Karakter Güçleri Envanteri (VIA-IS-P)

Demirci, İ., Güldal, Ş. & Ekşi, H. (2021, October). Classification and measurement of character strengths: VIA-IS-P and GASC-24 forms. 22nd International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Türkiye.

Karşılıklı Mutluluk Ölçeği

Ekşi, H., Demirci, İ., & Ses, F. (2017, August). Psychometric Features of the Interdependent Happiness Scale (IHS). XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine.

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği

Saruhan, V., Başman, M. ve Ekşi, H. (2019). Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1090-1101.https://dx.doi.org/10.17240/aaibuefd.2019.19.49440-493921

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği

Saruhan, V., Başman, M. ve Ekşi, H. (2018). Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. V. International Eurasıan Educational Research Congress bildiri özetleri kitabı içinde (s.1120-1121). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kişisel Anlam Profili Ölçeği

Ekşi, H., Okan, N. ve Mert Kömürcü, H. Ş. (2018). Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 157-168.

Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeği

Koç, E., Ekşi, H. ve Demirci, İ. (2018). Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 Mayıs İstanbul.

Manevi Aşkınlık Ölçeği

İme, Y., Ekşi, H. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Aşkınlık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1008-1020. doi: 10.17679/inuefd.562410

Manevi Kaynaklar Ölçeği

Ekşi, H., Çelimli, Ç., Sevim, E. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Kaynaklar Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 759-767). Ankara: TEBAD.

Manevi Şükran Ölçeği

Kaplaner, K. ve Ekşi, H. (2020). Manevi Şükran Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 1-16.

Manevi Zekâ Ölçeği

Erduran-Tekin, Ö., & Ekşi, H. (2019). Adapting the Scale for Spiritual Intelligence to Turkish. Spiritual Psychology and Counseling, 4(2), 123–141.

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklimi Ölçeği

Ekşi, H., Türk, T. ve Avcu, A. (2017). Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İlkimi Ölçeği (MGDOİ)’nın Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1>7 (4), 1882-1899

Milwaukee Gençlik Aidiyet Ölçeği

Çalışkan, Z. ve Ekşi, H. (2022, 13-15 Haziran). Milwaukee Gençlik Aidiyet Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. A. Kaya ve E. Hamarta (Ed.), 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 1-13). Türk PDR Derneği Yayınları.

Mutluluğa Aşırı Değer Verme Ölçeği

Demirci, İ., Ekşi., H., Ekşi, F. (2018). Is happiness priceless? Valuing happiness can lead to unhappiness. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Mutluluk Korkusu Ölçeği

Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2016). Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2057-2072.

Öğretmenlerin Çocuk Cinsel İstismarını Bildirmeye Yönelik Tutumları Ölçeği

Koç, S., Ekşi, H., & Türk, T. (2020). Psychometric properties of Teachers' Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish form. Elementary Education Online, 19(1), 173-182. doi:10.17051/ilkonline.2020.649372

Öğretmenlerin Çocuk Cinsel İstismarını Bildirmeye Yönelik Tutumları Ölçeği

Koç, S., Ekşi, H., & Türk, T. (2020). Psychometric properties of teachers' attitudes toward reporting child sexual abuse scale: Turkish form. Elementary Education Online, 19(1), 173-182. doi:10.17051/ilkonline.2020.649372

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi