TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 480 İktisadi ve İdari Bilimler

231 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sağlık ve Fitness Tesislerinde Risk Yönetimi Ölçeği

Eraslan, A., ve Çimen, Z. (2022). Sağlık ve fitness tesislerinde risk yönetimi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 132-148.

Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2019). Satış noktası teşhir araçları tutumu ölçeğinin türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmas Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 47-60 .

Servtherm Ölçeği

Yiğit Tekinçay, M. S. ve Çuhadar, M. (2019). Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servtherm Ölçeği Kullanımı: Spa ve Wellness merkezlerine yönelik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 187-198.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği

İri, R.(2022). Sosyal Medya Fenomenlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik araştırması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 8(3), 513-532.

Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeği

Yüksebilgili, Z. (2018). Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21, 149-157. doi:10.29249/selcuksbmyd.422847

Sosyal Yenilikçilik Ölçeği

Seçkin Halaç, D., Eren, H., & Bulut, Ç. (2014). Sosyal yenilikçilik: Bir ölçek geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1),165-190.

Stratejik Düşünme Ölçeği

Çakır, K. (2018). Türk yöneticilerin stratejik düşünme özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme önerisi: Düzce ili örneği (Yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği

Doğan, O., Bulut, Z. A. ve Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 659-678.

Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği

Ayar, I., & Gürbüz, A. (2021). Sustainable consumption intentions of consumers in Turkey: A research within the theory of planned behavior. SAGE Open, 11(3), 1-16. https://doi.org/10.1177/21582440211047563

Sürdürülebilir Turizme İlişkin Tutum Ölçeği

Çamlıca, K. (2014). Sürdürülebilir turizme ilişkin ziyaretçi tutumlarının ve tekrar ziyaret niyetlerinin pazar bölümlendirme kriteri olarak kullanılması: Kapadokya bölgesi örneği.(Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sürücü Memnuniyet Ölçeği (SMÖ)

Özcan, N. A., Bayrak, H. ve Yasak, Y. (2014). Araç Kullanicilarinin araçtan duyduklari memnuniyetin belirlenmesine yönelik geliştirilen Sürücü Memnuniyet Ölçegi (SMÖ). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 117-130.

Teknoloji Kaynaklı İşsizlik Endişesi

Civelek, M. E. ve  Pehlivanoğlu, Ç., (2020), Technological Unemployment Anxiety Scale Development. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 22(5), 64-76.

Teknolojiye Hazırlık Ölçeği

Özer, P., Eriş, E. D., Özmen, Ö. N. (2011). Teknolojiye hazırlık düzeyinin belirlenmesine yönelik bir ölçek uyarlama çalışması. İşletme Fakültesi Dergisi, 12(2), 2011, 321-333.

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Kocakülah, M.S. ve  Duran, E. (2007). Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(2), 141 – 155.

Toplam Kalite Yönetimi Ölçeği

Aydın, A. ve Üçüncü, K. (2020). Toplam kalite yönetimi uygulamasının incelenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması . Anadolu Çevre ve Hayvan Bilimleri Dergisi , JAES, Aralık 2020, Özel Sayı , 798-801 . DOI: 10.35229/jaes.833231

Toplumsal Pazarlama Ölçeği

Üner, T. ve Baş, M. (2018). Carroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk modeli kullanılarak geliştirilen toplumsal pazarlama ölçeği çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 304-332.

Toplumsal Pazarlama Ölçeği

Üner, T. (2019). Toplumsal pazarlama kavramı ve ölçek geliştirme çalışması: Turizm sektörü uygulaması. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Toplumsal Pazarlama Ölçeği

Üner, T., & Baş, M. (2021). Carroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk modeli kullanılarak geliştirilen toplumsal pazarlama ölçeği çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 304–332. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/682

Tüketici Bazlı Marka Toleransı Ölçeği

SÖZER E (2019). CUSTOMER BASED BRAND TOLERANCE (CBBT): SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION. Business and Management Studies: An International Journal, 7(5), 2610 – 2635. 10.15295/bmij.v7i5.1339

Tüketici Davranışı Ölçeği

Babekoğlu, Y. (2000). Tüketicilerin demografik özellikleri ve bireysel tutumlarının sorumlu tüketim davranışları üzerindeki etkisi . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.

Tüketici Etiği Ölçeği

Kurtuldu, G. (2023). Tüketici etiği ölçeğinin geçerliliği. Akademik Hassasiyetler , 10 (21) , 358-380 .

Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği

Çilingir, Z. (2014). Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği (Cetscale) İstanbul ili tüketicileri üzerine bir pilot araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(13), 209-232.

Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede Cetscale Ölçeği

Aysuna, C. (2006). Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede Cetscale Ölçeği ve Türkiye Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği

Dursun İ, Alnıaçık Ü, Tümer Kabadayı, E. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği: Yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 293 – 304.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi