TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri

93 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Elban, M. (2022). The adaptation of Perceived Collective Continuity Scale (Cultural and historical continuity) into Turkish: A validity and reliability study. Turkish History Education Journal, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/tuhed.1065357.

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Avrupa Birliği'ne Üyeliği Algılama Düzeyini Ölçmeye Yönelik Anket

Poyraz, Z. (2008). Türk toplumunun, Avrupa Birliği'ne üyeliği algılama düzeyi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Barış Tutum Ölçeği

Urlu, E., &Tomul, E. (2018). Barış Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (p. 30). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Bilinçli Tüketici Ölçeği

Bugday, B, E. (2015). Bilinçli Tüketici Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Asar, İ. (2017). Lisansüstü öğrencilerinin kişilik yapılarıyla bireysel sosyal sorumluluk bilinçleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

Çalışma Hayatı Ölçeği

Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057. doi: 10.26466/opus.557240

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Oktav, T., Dereceli, E. ve Ülkü, H. H. (2021). Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-14. https://doi.org/10.30803/adusobed.814381

Çiftçiler için Girişimcilik Ölçeği

Çınar G., Armağan, G., Özden, A., ve Çınar, N. (2017). Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi ve çiftlik performansı üzerindeki etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2), 323-333. https://doi.org/10.24181/tarekoder.369401

Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçi davranışları: Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34(2), 63-71.

Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçilerin tutum ve davranışları: Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS). Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(2), 104-125.

Cinsiyet Özcülüğü Ölçeği

Şahin, Ö. ve Soylu Yalçınkaya, N. (2022). Cinsiyet Özcülüğü Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne Dergisi, 10(23), 17-31. doi: 10.7816/nesne-10-23-02

Çocuk Hakları Ölçeği

Ay-Zöğ, D. (2008). Öğrencilerin çocuk haklarını algılama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (İstanbul ili Beyoğlu ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Covid-19 Hijyen Ölçeği

Çiçek, B., Şahin, H., ve Erkal, S. (2020). Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 15(6), 339-350. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45906

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeği

Yurdakal, İ., H. (2019).Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik geçerlik çalışması (DİKE).3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda sunulan bildiri (USEAS 2019). Muğla, Türkiye.

Duygusal Şiddete Maruz Kalma Ölçeği

Eskici, M., & Tinkir, N. S. (2019). Exposure to Emotional Violence: Relationship between University Students according to their Demographic Characteristics. Pedagogical Research, 4(1), em0026.

Ekolojik Ayak İzini Azaltma Farkındalık Ölçeği

Tekindal, M. A., Zabzun, G., Özel, Z., Demirsöz, M. & Tekindal, M. (2021). Awareness Scale for Reducing Ecological Footprint: A validity and reliability study. European Journal of Science and Technology, (27), 439-445.

Farklılıkları Kabul Ölçeği

Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057. doi: 10.26466/opus.557240

Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği

Karamustafa, K., Birdir, K. ve Kılıçhan, R. (2016). Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi/Journal of Consumer and Consumption Research, 8(2), 29-69.

Genel Afet Hazırlık İnanç Ölçeği

Inal, E., Altintas, K. H., & Dogan, N. (2018). The development of a General Disaster Preparedness Belief Scale using the health belief model as a theoretical framework. International Journal of Assessment Tools in Education, 5, 146-158. doi: 10.21449/ijate.366825

Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği

Günay, G., Ersoy, A.F., Aydıner Boylu, A. ve Kılıç, C. (2019), Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirliği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1827-1843. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230

Görgü Kurallarına Yönelik Tutum Ölçeği (Attitude towards the Rules of Etiquette)

Polatcan, F. (2018). Attitudes of students in secondary school towards the rules of etiquette: A study on development of a scale. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1760-1764.

Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kılıçoğlu, G., Karakuş, U., ve Öztürk, T. (2012). Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical For The Languages, 7(4), 2209-2224.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi