Zorbalıkla Başetme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Dölek, N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve bir önleyici program modeli (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nevin Dölek
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

6 alt boyut 27 madde

28. Bana zorbaca davranışlar olursa bunu arkadaşlarıma söyler yardım isterim
51. Zorbalıkları durdurmak çocukların değil büyüklerin işidir.
50 Zorbaca davranışları diğer çocuklar birlik olursa engelleyebiliriz

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4’li Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 27 ile 108 arasında değişmektedir

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınacak puanın yüksek olmasına bağlı olarak kişilerin zorbalıkla başetme düzeyleri artmaktadır

Geçerlik: 

Elde edilen veriler öncelikle Varimax Rotaded Faktör Analizi ile çözümlenerek ölçeğin 8 faktörden oluştuğu gözlemlenmiştir.

Güvenirlik: 

Belirlen faktör yapısına göre her boyut kendi içinde kapsadığı önermelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını belirlemek amacıyla item-total korelasyon katsayısı item-remainder korelasyon katsayısı ve Cronbach Alpha katsaysı hesaplanmıştır.

Ölçeğin test-tekrar güvenirliğini tespit etmek için 24 öğrenciye 2 hafta arayla tekrar uygulanmış ve iki uygulama arasında ilişkiler alt boyutlar düzeyinde Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.Bu analize göre ölçeğin Zorbalığın Engellenmesi Bilinci ,Zorbalığı Bildirme Bilinci, ve Tepkisiz Kalma alt boyutlarında bireylerin devamlılık gösteren zorbalık eğilimlerini ortaya koymakta güvenilir olmadığını diğer boyutlarla ölçeğin toplamında güvenilir olduğu görülmüştür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi