Takım Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çankaya, İ. H. ve Karakuş, M. (2010). Okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarına yönelik bir ölçme aracı geliştirme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 167-183.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim H. Çankaya
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 Alt boyut ve 20 Madde
Uzlaştırma ve işbirliğini sağlama (8 m): Öğretmenler arasındaki çatışmaları etkili yönetir.
Güçlendirme ve motive etme (8 m): Okulun vizyonunu açık olarak öğretmenlere tanıtır.
Etkili iletişim (4 m): Öğretmenlerin beklentilerini dikkate alır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Geçerlik, ölçme aracının amaca hizmet etme derecesi veya ölçülmek
istenen şeyi gerçekten ölçüyor olması şeklinde ifade edilmektedir (Karasar,
1999). Verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
katsayısı ve Bartlett Sphericity testiyle incelenmiştir. KMO katsayısının
.60’dan yüksek olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkması, verilerin faktör
analizi için uygun olduğunu (Büyüköztürk, 2003); KMO değerinin .90 ve
üzerinde olması ise bu uyumun mükemmel olduğunu göstermektedir
(Kalaycı, 2006). Bu araştırmadan elde edilen veriler için KMO katsayısı
.931, Bartlett Sphericity testi ise (6414.653; p<0.000) anlamlı bulunmuştur.
Eldeki verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösteren bu değerler
elde edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayıları ve
Spearman Brown iki yarı test güvenirlik katsayıları .80’in üzerindeki
değerlerdedir. Bu da söz konusu ölçme aracının yüksek derecede güvenilir
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, her bir faktör için hesaplanan iki yarı test
arası korelasyon değerlerinin .70’in üzerinde olması ve bu değerlere ilişkin
Spearman Brown katsayılarının yüksekliği, hem ilgili faktörlerin hem de
ölçme aracının genelinin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi