Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karatay, H., Destebaşı, F., Tezel, K. V., & Pektaş, S. (2018). Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 47(220), 105-132.

Sorumlu Yazar: 
Halit Karatay
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

22 madde ve tek boyut

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
9'lu Likert (1= yetersiz - 9= çok yeterli)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 198 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Üçüncü adımda Tschannen-Moran ve Johnson (2011) tarafından geliştiri-len ölçeğin Türkçe uyarlamasından önce yazarlardan izin alınmıştır. Dördüncü adım olarak alanında nitelikli 3 İngilizce dil uzmanı seçilerek maddeler Türkçeye çevrilmiş-tir. Beşinci adım olarak başlangıçta seçilen 3 İngilizce dil uzmanından farklı 3 İngilizce dil uzmanı daha seçilerek Türkçe uyarlaması yapılan ölçek maddeleri tekrar İngiliz-ceye çevrilerek orijinal formda yer alan maddeler ile birebir karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma neticesinde her iki formun eşdeğerlik gösterdiği görülmektedir. Altıncı adım olarak, Türkçeye uyarlaması yapılan 22 maddelik ölçeğin ölçme ve değerlendir-me uzmanı ve Türkçe dil ve alan uzmanı olmak üzere iki uzman tarafından gözden geçirilerek uyarlama yapılan kültüre uygunluğu ve anlaşılırlığı açılarından değerlen-dirilmesi yapılmıştır. Yedinci adım olarak farklı branşlardan 5 öğretmene okutularak anlaşılırlık açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Sekizinci adım olarak öğretmenler üzerinde geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması yapıldıktan sonra son şekli verilerek 22 maddelik ve eşit aralıklı 9’lu Likert tipinde cevaplandırma yapılacak şekilde ta-sarlanan ölçek farklı branşlarda görev yapan 225 öğretmene geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi için uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin uyum indeksi değerlei; SBχ2/ (df)= 363.51/(197)=1.85, RMSEA= 0.050, SRMR= 0.048, TLI/NNFI= 0.98, CFI= 0.99, NFI= 0.97, AGFI= 0.89, GFI= 0.93 şeklindedir. 22 maddenin faktör yük değerlerinin ise 0,63 ile 0,83 aralığında değiştiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik değerinin 0,92 olduğu görülmüştür.

Orijinal Form

Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Tschannen-Moran, M. ve Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education,27 (4), 751-761. doi:10.1016/j.tate.2010.12.005

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.12.005
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi