Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Elçiçek, Z., Kinay, İ. ve Oral, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 51-63. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111014

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111014
Sorumlu Yazar: 
Zakir Elçiçek
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5 alt boyut ve 30 madde
İlişki Yönetimi (9 m): Öğrenciler arasında iletişimi sağlama
Öğretimin Yönetimi (7 m): Öğrenme eksikliklerini gidermek için farklı etkinlikler yapma
Davranış Yönetimi (6 m): Öğrencinin parmak kaldırmadan konuşmasına izin verme
Fiziksel Düzen Yönetim (5 m): Öğretim araç- gereçlerini düzenli bir şekilde yerleştirme
Zaman Yönetimi (3 m): Derste zamanı eğitsel amaçlar dışında kullanmama

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= çok yetersizim - 5= çok yeterliyim)
Ölçeğin Puanlaması: 

ÖASYYÖ ‘den elde edilen beş boyutlu yapı, beş ayrı ölçek olarak değerlendirilebilmekte ve her alt ölçekten ayrı ayrı puan elde edilebilmektedir. 32., 38., 43., 44., ve 48. maddeleri ters çevrilerek puanlanmakta. Ayrıca öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin toplam puan da elde edilebilmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

ÖASYYÖ’nün geliştirmesinde ilk adım olarak araştırmanın birinci çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden, Okul Deneyimi dersi kapsamında bulundukları okullarda sınıf yönetimi ile ilgili izlenim, gözlem ve görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Öğrencilerin müsveddelere yazdığı görüşleri öncelikle konunun dışına sapan ifade ve görüşler elenmek suretiyle bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra araştırmacılar tarafından bu gözlem ve görüşler incelenerek 162 cümle seçilmiştir. Daha sonra literatür de incelenerek, seçilen 162 cümleden (tekrarların atılması ve benzer ifadelerin birleştirilmesiyle) sınıf yeterlikleri ile ilgili ifadelerden oluşan 56 maddelik madde havuzu hazırlanmıştır. Daha sonra eğitim bilimleri alanında 4 uzmanın ölçeğin görünüş ve kapsam geçerliği için görüşüne başvurulmuştur. Genelde kapsam geçerliği içinde değerlendirilen görünüş geçerliği ölçme aracının hangi özelliği ölçtüğüne dair uzman görüşü olup sayısal değerlerle belirlenmez, kanaatlere göre bir kabul söz konusudur. Ölçme aracı geliştirme sürecinde geliştiren kişinin sadece kendisinin yapacağı değerlendirmeler yeterli olmayabilir. Bundan dolayı kapsam geçerliği ile ilgili çalışmalar, alan uzmanlarıyla işbirliği içinde yapılır (Tavşancıl, 2010). Alınan uzman görüşleri sonucunda havuzdan 5 madde atılmış ve 3’ünde de değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Bir sonraki aşamada ölçek çok yetersizim (1),yetersizim (2), orta düzeyde yeterliyim (3), yeterliyim (4) ve çok yeterliyim (5) şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirme yapılıp ikinci çalışma grubunda yer alan 313 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, güvenirlik ve madde analizi çalışmaları bu uygulamadan elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır.

Geçerlik: 

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği’nin (ÖASYYÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları iki farklı grup üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın 1. grubunu 2011-2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde kayıtlı ve sınıf yönetimi dersini başarıyla tamamlamış ve Okul Deneyimi’ne devam eden 450 (205 erkek. 245 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Birinci gruptaki öğrencilerden sınıf yönetimi ile ilgili görüşleri ve gözlemleri alınmıştır. Çalışmanın 2. grubunu 2012-2013 Öğretim Yılında Bahar Yarıyılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde kayıtlı ve okul deneyimi dersini başarı ile tamamlamış 177 (% 56.5) bayan 136 (43.5) erkek toplam 313 öğrenci oluşturmaktadır. Bu gruptaki öğrenciler ana bilim dallarına göre 20 (%6.4) Biyoloji eğitimi, 32 (10.2) Resim-İş Eğitimi, 27 (8.6) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, 24 (%7.7) İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 41 (%13.1) İngilizce Öğretmenliği, 59 (%18.8) Sınıf Öğretmenliği, 39 (%12.5) Türkçe Öğretmenliği, 52 (%16.6) Okulöncesi Öğretmenliği, 19 (6.1) Kimya Öğretmenliği şeklinde dağılmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği, güvenirlik ve madde analiz çalışmaları bu gruptan elde edilen verilerle yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Bu bölümde araştırma amacı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular (ÖASYYÖ’nün yapı geçerliği, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ve madde analizleri) yer almaktadır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi