TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(19), 113-140. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201416210


Geliştiren/Uyarlayan
Abdülkerim Karadeniz


Yıl
2014


Kaynak Adı
Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
3


Sayı
1


Sayfa Aralığı
113-140


Link:
http://buefad.bartin.edu.tr/article/view/1082000094/1082000073


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201416210


Sorumlu Yazar
Abdülkerim Karadeniz


İletişim
akaradeniz@ahievran.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Eleştirel Okuma, Okuma Becerisi


Alt Boyutlar
Analiz, Benzerlik ve Farklılıkları Bulma, Çıkarımda Bulunma, Değerlendirme, Sorgulama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

5 alt boyut ve 33 madde
Sorgulama (10 m): Okuduğum metinden hareketle yazarın bakış açısını sorgulayabilirim.
Analiz (7 m): Okuduğum metinden genel bir mesaj çıkarmakta zorlanırım.
Değerlendirme (6 m): Bir metinde olay, mekân ve kişi arasındaki ilişkiyi belirleyebilirim.
Benzerlik ve Farklılıkları Bulma (5 m): Okuduğum metinde kurmaca olanla olmayanı belirleyebilirim.
Çıkarımda Bulunma (5 m): Okuduğum bir metnin nasıl gelişeceğini tahmin edebilirim.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eleştirel okuma özyeterlilik algılarını belirlemek
amacıyla geliştirilen “Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği”, Likert tipi beşli derecelendirme
ölçeğidir ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin 25’i olumlu, 8’i olumsuzdur.
Olumsuz maddeler tersine puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerliliği,
Veneziano ve Hooper (1997, 68-69) tarafından geliştirilen kapsam geçerlilik oranı ile belirlenmiştir.
Söz konusu oranlar her bir madde için olumlu yanıt vermiş uzman sayısı toplamının, toplam uzman
sayısına oranının bir eksiği alınarak belirlenmiştir. Maddelerin kapsam geçerlilik indeksleri için de uzman sayıları ve elde edilen kapsam geçerlilik oranlarının değerleri belirlenmiştir. Maddeler için
kapsam geçerlilik oranı 0,80’in altında değer alan maddeler çalışma kapsamından çıkarılmıştır.
Elde edilen kapsam geçerlilik oranları hesaplamaları doğrultusunda ölçekten bazı maddeler
çıkarılmış, bazı maddelerde düzenlemelere gidilmiştir. Bu çalışmanın ardından ölçek 66 maddelik
deneme formuyla ön uygulamaya hazır hâle getirilmiştir. Ön uygulama Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 256 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ön uygulama
sonucunda faktör yükü ,40’ın altında olan 6 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini belirlemede 213 öğrencinin katıldığı test-tekrar-test yöntemi
kullanılmış, iki uygulama arasındaki korelasyonun ,90 olduğu görülmüştür. Bunun yanında ölçeğin
Cronbach Alpha değeri birinci faktör için ,866; ikinci faktör için ,828; üçüncü faktör için ,841;
dördüncü faktör için ,830 ve beşinci faktör için ,798 olarak bulunmuştur. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ,937’dir. İstatistiksel bulgular değerlendirildiğinde geliştirilen ölçeğin bütün maddelerinin, eleştirel okuma özyeterlilik algısına
yönelik olumlu tutuma sahip olan öğrencilerle olmayan öğrencileri ayırdığı görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi