TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Etkinlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Şad, S.N. (2011). İİlköğretim birinci kademe ingilizce öğretim programının çocuklara yabancı il öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Süleyman Nihat Şad


Yıl
2011


Kaynak Adı
İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerini Gerçekleştirme Düzeyi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/1123/277609.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Süleyman Nihat Şad


İletişim
nihat.sad@inonu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Çocuklara yabancı dil öğretiminde öğrenci merkezli ve öğretmen merkezli etkinliklerin yapılma sıklığı


Alt Boyutlar
Öğrenci merkezli etkinlikler, Öğretmen merkezli etkinlikler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Öğrenci Merkezli Etkinlikler (15 madde) = "İngilizce dersinde arkadaşımızla eşli çalışmalar yaparız."
Öğretmen merkezli etkinlikler (6 madde) = "Ders kitabındaki İngilizce diyalogları ezberleriz."


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul 4-8. sınıf öğrencileri


Derecelendirme
3'lü Likert (Her zman, bazen, hiçbir zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçek Likert tipinde hazırlanmış olup, gülen yüz ifadesi maddede tanımlanan etkinliğin yabancı dil derslerinde her zaman yapıldığını, nötr yüz ifadesi bazen yapıldığını ve mutsuz yüz ifadesi ise hiçbir zaman yapılmadığı ifade eder. İstatistiksel işlemlerde bu seçenekler sırasıyla 3, 2 ve 1 puan olarak değerlendirilmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin Öğrenci Merkezli Etkinlikler alt ölçeğinde 15 madde yer almakta olup, bu boyuttan alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan ise 45’tir. Puanların artması yabancı dil derslerinde öğrenci merkezli etkinliklerin yapılma sıklığının yüksek olduğu, azalması ise yapılma sıklığının düşük olduğu anlamına gelir. Ölçeğin Öğretmen Merkezli Etkinlikler alt ölçeğinde toplam 6 madde yer almakta olup, bu boyuttan alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan ise 18’dir. Puanların artması yabancı dil derslerinde öğretmen merkezli etkinliklerin yapılma sıklığının yüksek olduğu, azalması ise yapılma sıklığının düşük olduğu anlamına gelir.


Geçerlik

Şad (2011) tarafından geliştirilen bu ölçeğin amacı yabancı dil derslerinde öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması uygun görülen öğrenci merkezli etkinliklerin ve pedagojik açıdan bu ölçütlerle uyuşmayan öğretmen merkezli etkinliklerin hangi sıklıkla uygulandığını öğrenci görüşlerine göre saptamaktır. Ölçeğin yapı geçerliliği, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı bağımsız iki pilot uygulama ile açımlayıcı (n=203) ve doğrulayıcı (n=391) faktör analizi yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin kuramsal olarak sıkıştırılarak denenen 2 faktörlü yapısına ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarıyla güvenilirliğine ilişkin bazı sonuçlar ekteki tabloda verilmiştir.
Ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizinin yeterli model-veri uyum iyiliği değerleri verdiği görülmüştür [(X2/sd=1.854; RMSEA=0.047; RMR=0.028; Standardize Edilmiş RMR= 0.050; GFI=0.92; AGFI=0.90; NNFI=0.96; CFI=0.97]. Toplam 21 maddeden oluşan üçlü-derecelendirmeli (Her zaman, Bazen, Hiçbir zaman) Likert tipi ölçeğinin maddeleri için doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan standart yük değerleri 0,35 ile 0,66 arasında değişmektedir. Öğrenci merkezli etkinlikler faktöründe yer alan 15 madde alanyazında çocuklara yabancı dil öğretiminin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanması gerektiği vurgulanan öğrenci merkezli etkinliklerin (örn. “Derslerimizde İngilizce oyunlar oynarız.”, “İngilizce bilmece ve bulmacalar çözeriz” vb.) yapılma sıklığını sorgulamaktadır. Öğretmen merkezli etkinlikler faktöründe yer alan 6 madde (tabloda * işaretiyle belirtilmiştir) ise alanyazında öğrencilerin zihinsel, duyuşsal, sosyal, devinişsel gelişim özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına yeterince uygun olmayan öğretmen merkezli etkinliklerin (örn. “Öğretmenimiz ezberlememiz için kelimeler verir.”, “Ders kitabındaki İngilizce diyalogları ezberleriz.”) ne kadar sıklıkla yapıldığını sorgulamaktadır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirlik analizlerinden elde edilen bulgulara göre Cronbach Alfa iç-tutarlılık katsayıları Öğrenci Merkezli Etkinlikler faktörü için .859 ve Öğretmen Merkezli Etkinlikler faktörü için .611 olarak bulunmuştur. Maddelere ait düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları .337 ile .611 arasında değişmektedir. Ölçeğin kararlılık açısından güvenilirliğini gösteren test-tekrar test güvenilirlik katsayıları, Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi kullanılarak Öğrenci Merkezli Etkinlikler alt ölçeği için .826, Öğretmen Merkezli Etkinlikler alt ölçeği için .864 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi