TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-dVnLdD5Uigmn8st1udPTv1I_RK0ZA4ZpJ5TK9aXqQDg


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 350 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Özmusul, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Mustafa Özmusul


Yıl: 2008


Kaynak Adı: İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis ili örneği)


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Mustafa ÖZMUSUL


Alt Boyutlar: Araştırma-inceleme, Bilgi Edinme, İletişim, Kendini İfade Etme, Oyun-Eğlence


Kimlere Uygulanabilir: İlköğretim 6. Sınıf Öğrencieri, İlköğretim 7. sınıf öğrencileri, İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri


Derecelendirme: 4'lü Likert Tip ( 1=hiçbir zaman - 4=her zaman )


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 72, en düşük puan ise 18’ dir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçme aracından elde edilen veriler, SPSS 10.0 for Windows programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekte var olan yapıyı ortaya çıkarmak amacıyla açıklayıcı faktör analizi (exploratory) ve varimaks dönüştürme yöntemleri kullanılmıştır. İç tutarlılık katsayılarını belirlemek için Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Madde analizi, iki yarı test güvenirliğine bakılmıştır. Ayrıca öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ölçeğinden aldıkları puanların; genel not ortalamalarına, öğrenim gördükleri sınıflara ve anne ve babalarının eğitim ve mesleki durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi ve cinsiyet için bağımsız gruplar t-testi analizi yapılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır.


Geçerlik:

Madde havuzunda toplanan 45 maddelik taslak uzman görüşüne sunulmuştur. Taslaktaki bu maddelerin; bilgi edinme, araştırma-inceleme, iletişim, oyun-eğlence ve kendini ifade etme alt boyutlarını temsil edip etmediğinin belirlenmesi için uzman görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliğini incelemek amacıyla; kapsam geçerliliği sonucu kalan 24 madde ön çalışma için rastgele karıştırılarak yanıtlayıcıda bir tepki kurulumunu engelleyecek şekilde yeniden numaralandırılmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğe seçilen maddelerin iç tutarlık güvenirliğini tespit etmek amacıyla madde toplam test korelasyonuna bakılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi