Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Sorumlu Yazar: 
Ahmet TEMEL
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

28

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

toplam puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

toplam puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Değer puanları ölçeğe göre derecelendirildiğinde 28 ile 50 puan arası çok olumsuz, 51 ile 73 puan arası olumsuz, 74 ile 96 puan arası orta, 97 ile 118 puan arası olumlu ve 119 puan üzeri çok olumlu değer yargısıdır. Aritmetik ortalama üzerinden 1-1,79 puan arası çok olumsuz, 1,80-2,59 puan arası olumsuz, 2,60-3,39 puan arası orta, 3,40-4,19 puan arası olumlu, 4,20 puan üzeri çok olumlu değer yargılarıdır.

Geçerlik: 

Yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla birinci çalışma grubuna yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %58,328’ini açıklayan 28 madde ve 5 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler; sorumluluk, adalet, yardımseverlik, öz denetim ve dostluk olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. İkinci gruba yapılan DFA’ya göre (χ2/sd: 2,851; GFI: .91; AGFI: .90; CFI: .93; RMSEA: .04; RMR: .03; IFI: .93; TLI: .93) ölçek kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahiptir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test analizinde pozitif yönlü .99 mükemmel ilişkili bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi