Akademik Sahtekarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yam, F. C., & Çelik, S. B.(2021). Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 70-81. https://doi.org/10.33206/mjss.747547

DOI: 
https://doi.org/10.33206/mjss.747547
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Faruk Caner YAM
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2.Sınav esnasında gizli notlar, hesap makinası ve diğer elektronik cihazlar gibi yasaklı şeyler kullanırım.
6. Bir hikaye/şiir/bölüm özetini bir ders kitabından kopyalar ve bunun benim tarafımdan hazırlandığını belirtirim.
8.Eğitimle ilgili kişisel ödev/projemde kullandığım online kaynakların yazarını belirtmem/atıfta bulunmam.
15.Sınavdan daha iyi not alabilmek için oturduğum sırayı değiştirip daha iyi bir öğrencinin yanına otururum.
11.Bireysel bir çalışma ya da ödevi tamamlamak için diğerlerinden yardım alırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5-Her Zaman 4- Sık Sık 3-Bazen 2-Nadiren 1-Hiç
Ölçeğin Puanlaması: 

1-) Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.
2-) Ölçekten elde edilecek puanlar 23-115 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin (ASÖ) Türk örneklem gurubundaki yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Araştırmalarda doğrulayıcı faktör analizi bulguları x2/sd, RMSEA, AGFI, TLI, CFI IFI, RFI, GFI, NFI şeklindeki uyum iyiliği indekslerine göre yorumlanmaktadır (Kline, 2005, s. 61; Tabachnick ve Fidell, 2013, s. 85). Yapılan birinci düzey faktör analizi sonrası elde edilen model uyum indeksleri x2/df = 3.21 GFI = .98, IFI = . 93, CFI = .93, NFI = .91 AFGI = .97 ve RMSEA = .073 olarak hesaplanmış ve ölçeğin kabul edilebilir düzeyde uyum sağladığı görülmüştür.
Daha sonra örtük yapının doğrulanıp doğrulanmadığını incelemek için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu x2/df = 3.22, GFI = .97, IFI = . 93, CFI = .93, AFGI = .97 ve RMSEA = .074 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre ölçeğin ikinci düzey doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Akademik Sahtekârlık Ölçeği (ASÖ) ile Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği (ASE) için güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. ASÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin tamamı için .92, sınav anında aldatma boyutu için .88, intihal boyutu için .70, dış yardım alt boyutu için .60, sınav öncesi aldatma boyutu için .81, uydurma/tahrif boyutu için .72 ve bahane bulma boyutu için .78 olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Academic Dishonesty Scale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi