Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özcan, M. (2020). Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direnci üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mahmut Özcan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Bu araştırmada, geliştirilecek ölçek için 24 Madde belirlenmiştir.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 2=Katılmıyorum - 3=Kararsızım - 4=Katılıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters maddeler de bulunmaktadır. Ölçekte istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekler normallik testine tabi tutulmuştur. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wik testlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde hiçbir önermenin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, SmarPLS 3.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.

Geçerlik: 

Araştırmada yakınsaklık geçerliliği (convergent validity) SmartPLS 3.0 programı aracılığıyla bütün anket sorularının ayrı ayrı faktör yüklemeleri test edilmiştir. Genel olarak kabul edilen kurala göre yakınsaklık geçerliliğini belirlemek amacıyla kendi yapısı içerisinde her bir soru 0,70 değerinden büyük olmalıdır. Ayrıca satırdaki değerler bu değerden en az 0,10 daha düşük olmalıdır. Faktör yüklemelerinin 0,60’tan büyük ise yeterli düzeyde yüklendiğini, 0,40’tan küçük ise yeterli düzeyde yüklenmediğini belirtilmektedir Bu çalışmadaki 24 ifadenin 8 tanesi 0,70’in altında yüklenmekle birlikte tavsiye edildiği değer olan 0,60’ın üzerinde yüklenmiştir. İlgili ifadelerin 0,70’in altında yüklenmesi çalışmanın keşifsel bir niteliğe sahip olmasından ve ölçeklerin bu çalışma için ilk defa oluşturulmasından dolayı, kabul edilebilir bir durumdur. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yakınsaklık değerleri bu sınırlar içerisindedir ve geçerliliği onaylanmıştır.

Güvenirlik: 

Araştırmada her bir değişken için tespit edilen güvenilirlik değerlerinin, 0,70 olan genel kabul görmüş değerlere eşit ya da bu değerin üzerinde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, ölçeklerin ayırt edicilik (discriminant validity) ve yakınsaklık
geçerliliği (convergent validity), SmartPLS 3.0 programı ile yapılan analizlerle onaylanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan beş faktör, olumsuz önyargılar boyutu, kurumsal hazırbulunuşluk boyutu, bilgi eksikliği boyutu, alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu, değişimi yönetememe endişesi boyutunu ölçmektedir. Her bir faktörün farklı bir kavramı ölçtüğünün tespiti amacıyla ayırt edicilik geçerliliği (discriminant validity) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar
bütün değişkenlerin ampirik olarak birbirlerinden farklı olduklarını göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi